Ny mat - korrigering av unionslisten (kommisjonsbeslutning 2008/968/EF - godkjenning av arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina og forordning (EU) 2020/484 - godkjenning av lakto-N-tetraose)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1318 av 9. august 2021 som korrigerer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 som fastsetter unionslisten over ny mat, kommisjonsbeslutning 2008/968/EF som godkjenner arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny mat ingrediens og gjennomføringsforordning (EU) 2020/484 som godkjenner lakto-N-tetraose som ny mat

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1318 of 9 August 2021 correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods, Commission Decision 2008/968/EC authorising the placing on the market of arachidonic acid-rich oil from Mortierella alpina as a novel food ingredient and Implementing Regulation (EU) 2020/484 authorising the placing on the market of lacto-N-tetraose as a novel food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Etter at unionslisten først ble etablert ved forordning (EU) 2017/2470, er det oppdaget flere feil i den opprinnelige listen.

Forordningen korrigerer følgende feil i unionslisten:

  • Olje med høyt innhold av arakidonsyre fra soppen Mortierella alpina: Kategorien «næringsmidler til spesielle medisinske formål for for-tidlig fødte spedbarn som definert i forordning (EU) nr. 609/2013» endres til «næringsmidler til spesielle medisinske formål for spedbarn som definert i forordning (EU) nr. 609/2013».
  • Kalsium L-metylfolat: Forbindelsen ble godkjent som ny mat i 2008 på grunnlag av EFSAs risikovurdering av kalsium L-metylfolat i 2004. Ved en feil ble ikke forbindelsen inkludert i unionslisten da denne ble etablert. Forbindelsen inkluderes i unionslisten ved denne rettsakten.
  • Lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde): Den kjemiske formelen og navnet på ingrediensen «lacto-N-triose II» korrigeres i spesifikasjonen, og ordene «eller agglomerater» inkluderes i beskrivelsen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1318
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32021R1318

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.07.2021
Frist returnering standardskjema: 20.08.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker