Økologi-Import-Regler for økologisertifikat i tredjeland og etablerer liste over kontrollorgan

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1378 av 19. august 2021 som fastsetter visse regler for sertifikatet som utstedes til virksomheter, grupper av virksomheter og eksportører i tredjeland involvert i import av økologiske produkter til EØS-området, og etablerer en liste over anerkjente kontrollmyndigheter og kontrollorganer i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1378 of 19 August 2021 laying down certain rules concerning the certificate issued to operators, groups of operators and exporters in third countries involved in the imports of organic products into the Union and establishing the list of recognised control authorities and control bodies in accordance with Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/1378 gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket for området handel med tredjeland. Både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gjennomfører nye regler og felles krav til utforming av et økologisertifikat for økologiske virksomheter i tredjeland. Rettsakten gjennomfører i tillegg en liste over kontrollmyndigheter og kontrollorganer som er anerkjente for å kontrollere økologiske virksomheter og utstede økologisertifikat etter samsvarende økologiregler som i EØS-området.

Regler for utforming økologisertifikat for virksomheter og grupper lokalisert i tredjeland:

Kontrollmyndigheter og kontrollorganer skal utstede et økologisertifikat til økologiske virksomheter i tredjeland, som verifiserer at økologiske produkter er produsert i henhold til økologiregelverket, jf. forordning (EU) 2018/848. Vedlegg I til forordning (EU) 2021/1378 gir felles regler og modell for utforming av økologisertifikatet. Økologisertifikatet viser en oversikt over godkjenningsperiode, og hvilke aktiviteter og produktkategorier den økologiske virksomheten har godkjenning for. Kontrollmyndigheter og kontrollorganer skal sikre at sertifikatene er fortløpende oppdatert dersom det gjøres endringer i godkjenningsomfanget for virksomhetene. I sertifikatet er det en obligatorisk del med minimum opplysninger som skal fremgå. Det er i tillegg en valgfri del hvor det kan fremgå flere detaljer om hva slags produkter som inngår i hovedkategoriene, opplysninger for å identifisere produktene, mengder og arealer hos økologiske virksomheter. Det er kontrollmyndigheten eller kontrollorganet som vurderer behovet for å spesifisere elementene som er med i den valgfrie delen. Det er tilsvarende krav til utforming av økologisertifikatet som for økologiske virksomheter i EØS-området, jf. forordning (EU) 2021/1006. Det er et krav om at kontrollorganer og kontrollmyndigheter sikrer en elektronisk oppdatert oversikt over disse sertifikatene i Traces. 

Liste over kontrollmyndigheter og kontrollorganer som er anerkjente for å kontrollere virksomheter i tredjeland etter samsvarende regler som EU:

Vedlegg II til forordning (EU) 2021/1378 gjennomfører en liste over kontrollmyndigheter og kontrollorganer som er anerkjente for å kontrollere virksomheter i tredjeland etter samsvarende regler. Rettsakten spesifiserer hvilken informasjon som listen skal inneholde om hvert kontrollorgan og kontrollmyndighet (bl.a. kodenummer, produktkategori, opprinnelsesland for ulike produktkategorier og varighet på godkjenningen). Det gjennomføres en endring sammenlignet med gjeldende regelverk ved at kontrollmyndighet og kontrollorgan forløpende kan endre kontaktinformasjon, og at slik administrativ informasjon ikke lenger blir en del av rettsakten som må oppdateres ved endringer. Europakommisjonen skal sikre at listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter med kontaktinformasjon er offentlig tilgjengelig på sine nettsider (Commission organic farming website).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført ved at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1378, vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter.

Rettsakten gir nye felles regler for utforming av økologisertifikatet for økologiske virksomheter i tredjeland, og blir tilsvarende krav som gjelder for slike sertifikater i EØS-området. Bakgrunnen for dette er en overgang til nye regler hvor økologiske virksomheter skal produsere økologiske produkter i samsvar med EØS-regelverket. Europakommisjonen forbereder en felles database i Traces hvor informasjon over økologisertifikater for alle økologiske virksomheter i EØS-land og tredjeland skal være offentlig tilgjengelig. En forutsetning for en slik felles database er en lik utforming av sertifikatene. Detaljer om utforming og bruk av databasen er under utvikling. En samlet oversikt i Traces over alle økologisertifikater for økologiske virksomheter i tredjeland vil sikre enhetlighet, god sporbarhet og en forenklet tilgang til slike sertifikater sammenlignet med i dag. I dag er det kun krav om at hvert enkelt kontrollorgan skal sikre en slik oversikt over godkjente økologiske virksomheter på sine nettsider.

Mattilsynet vurderer at en videreføring av en liste over anerkjente kontrollorganer og kontrollmyndigheter vil sikre en god samlet oversikt på tilsvarende måte som i dag.   

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal til vurdering i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)1378
Rettsaktnr.: 2021/1378/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32021R1378

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.08.2021
Frist returnering standardskjema: 26.11.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2021
Høringsfrist: 15.02.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker