Vet - AHL endring import sammensatte produkter

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1703 av 13. juli 2021 som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 når det gjelder dyrehelsekrav ved import til unionen av produkter av animalsk opprinnelse i sammensatte produkter

Commssion Delegated Regulation (EU) 2021/1703 of 13 July 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/692 as regards the animal health requirements for the entry into the Union of products of animal origin contained in composite products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.09.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2020/692 som gir utfyllende bestemmelser til dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 når det gjelder import til EØS av levende dyr, animalske produkter og avlsprodukter. Endringen omhandler dyrehelsekrav ved import til EØS av produkter av animalsk opprinnelse i sammensatte produkter.

Rettsakten gir spesifikke bestemmelser om dyrehelsekrav ved import til EØS av produkter basert på rå melk i sammensatte produkter.

Gelatin og kollagen faller inn under definisjonen "kjøttprodukter" i dyrehelseforordningen. De generelle dyrehelsekravene for kjøttprodukter gjelder derfor ved import av gelatin og kollagen til EØS. Gelatin og kollagen i lagringsstabile sammensatte produkter utgjør en minimal helserisiko grunnet behandlingen de gjennomgår under prosessering. Sammensatte produkter som inneholder gelatin og kollagen, legges derfor til listen over sammensatte produkter som ikke må ledsages av et helsesertifikat, men isteden ledsages av en deklarasjon ved import til EØS.

Lagringsstabile sammensatte produkter som ikke inneholder kjøttprodukter, kan ledsages av en deklarasjon. Prosesserte animalske produkter må underlegges en risikoreduserende behandling. Å kreve en tilsvarende risikoreduserende behandling av melkeprodukter ved import fra tredjeland som er godkjent for import av rå melk og melkeprodukter til EØS, vil være uproporsjonalt. Importkravene justeres derfor slik at de er hensiktsmessige i forhold til dyrehelserisikoen i importlandet og dyrehelsegarantiene gitt av myndighetene i landet. Det åpnes derfor for import av lagringsstabile sammensatte produkter som inneholder melkeprodukter fra tredjeland listeført med godkjening for import av rå melk og melkeprodukter som ikke må behandles, uten at de underlegges spesifikk riskoreduserende behandling. I tillegg åpnes det for import av lagringsstabile sammensatte produkter som inneholder melkeprodukter som er underlagt en risikoreduserende behandling, forutsatt at behandlingen er gjennomført.

Melkeprodukter som er underlagt risikoreduserende behandling og eggprodukter i lagringsstabile sammensatte produkter, utgjør en minimal folkehelse- og dyehelserisiko. På denne bakgrunn åpnes det for import av slike produkter fra tredjeland som ikke er listeført for produktene, men som er listeført for enten kjøttprodukter, melkeprodukter eller eggprodukter.

Deklarasjonen som skal ledsage slike forsendelser av sammensate produkter, kan signeres av driftsansvarlig for anlegget.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører en endring av dyreimportforskriften der forordning (EU) 2020/692 er gjennomført.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Etter Mattilsynets vurdering vil ikke rettsakten få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Resonnementene bak risikovurderingen av de omtalte sammensatte produktene som inneholder animalske produkter virker hensiktsmessige.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1703
Basis rettsaktnr.: 2020/692
Celexnr.: 32021R1703

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2021
Frist returnering standardskjema: 19.11.2021
Dato returnert standardskjema: 05.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker