Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om online informasjonsutveksling og notifisering av EU-typegodkjenninger

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1812 av 1. desember 2020 om fastsettelse av regler for online informasjonsutveksling og notifisering av EU-typegodkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1812 of 1 December 2020 laying down rules on the online data exchange and the notification of EU type-approvals under Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Rettsakt ble vedtatt 1. desember 2020 og kom til anvendelse i EU 22. desember 2021. Da forordning 2020/1812 er knyttet til forordning 2018/858, kan den ikke tas inn i EØS-avtalen før sistnevnte er innlemmet.

Sammendrag av innhold

I henhold til artikkel 12, pkt.4 i forordning (EU) 2018/858 skal medlemslandene fra den 1. september 2022 bruke et felles, elektronisk informasjonsutvekslingssystem for EU-typegodkjenninger. Systemet skal sikre at oversikt over EU-typegodkjenninger som er utstedt, avslått eller tilbakekalt  - samt en oversikt over tekniske prøveinstanser som har utført testene for de respektive EU-typegodkjenningene for kjøretøy, system eller komponenter - kan gjøres offentlig tilgjengelig. 

I artikkel 27 i forordning (EU) 2018/858 fremgår det at godkjenningsmyndigheten skal bruke samme system - ETAES (European Type Approval Exchange System) - for utveksling av opplysninger knyttet til typegodkjenninger. For å beskytte fortrolig opplysninger er det satt krav til hvem som skal ha tilgang til opplysningene.

Forodning (EU) nr. 2020/1812 består av 5 artikler og inneholder mer spesifikke krav til sikker informasjonsutveksling mellom medlemslandene når det gjelder informasjon knyttet til typegodkjenninger. Som eksempel nevnes: 

  • I artikkel 1 er det bestemt at ETAES (European Type Approval Exchange System) skal brukes for å sikre at informasjonsutvekslingen er trygg siden mange av opplysningene er fortrolige.
  • Artikkel 2 inneholder ulike sikkerhetsforansaltninger, bl.a. krav til kryptering av opplysningene
  • Artikkel 3 beskriver nærmere selve prosedyrene for utveksling av typegodkjenningsopplysninger 
  • I artikkel 4 er det beskrevet hvordan opplysningene om typegodkjenninger og tekniske prøveinstanser skal gjøres offentlig tilgjengelig.  

Merknader

EU-hjemmel

Forordning (EU) 2020/1812 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 291.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2018/858 er inntil videre inntatt som en overgangsbestemmelse i bilforskriften § 3. Innen utløpet av 2021 vil sannsynligvis 'ny bilforskrift' bli vedtatt, og forordning (EU) 2018/858 og alle tilhørende rettsakter (herunder 2020/1812) vil da bli implementert i den nye forskriften.

Norsk gjennomføring:

Forordningen vil sannsynligvis bli tatt inn i § 1-3 og vedlegg 1 i den nye bilforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet

Vurdering

Forordningen har blitt vurdert relevant og akseptabel av Statens vegvesen, etter delegert fullmakt fra SD. Den er derfor ikke forelagt Spesialutvalget for transport til vurdering. 

Andre opplysninger

Norge har vært representert i arbeidsgrupper i EU (TCMV) ved utarbeidelsen av denne forordniingen. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1812
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1812

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.10.2020
Frist returnering standardskjema: 05.02.2021
Dato returnert standardskjema: 17.10.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: