Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontrakter

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/237 av 21. desember om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 (EU) med hensyn til dato for ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontraktstyper

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/237 of 21 December amending regulatory technical standards laid down in Delegated Regulations (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 and (EU) 2016/1178 as regards the date at which the clearing obligation takes effect for certain types of contracts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forslaget til kommisjonsforordning er fremmet av EU-kommisjonen 21. desember 2020, og ble endelig vedtatt og publisert i Official Journal 17. februar 2021. Rettsakten trer i kraft i EU 18. februar 2021. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer eksisterende utfyllende kommisjonsforordninger til EMIR vedrørende hvilken dato clearingplikten skal tre ikraft for visse typer kontrakter (OTC derivater), herunder mellom motparter i samme konsern hvor en av motpartene er etablert i et tredjeland og den andre motparten i Unionen. Datoen utsettes i påvente av fastsettelsen av en implementeringsforordning (ekvivalensbeslutning) etter EMIR artikkel 13(2) for å sikre at ikke cleraringplikten trer i kraft før en slik beslutning foreligger. Ved utsettelsen vil motparter få nødvendig tid til å kunne erstatte motpart etablert i Storbritannia med motpart i en medlemsstat uten at clearingplikten slår inn samt at det ikke lenger spesifiseres en minimum gjenværende løpetid på OTC-derivatkontrakter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel. Det er til vurdering hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/237
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32021R0237

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker