Økologi-Import av økologiske produkter fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/461 av 16 mars 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder dato for mottak av søknader om anerkjenning av ekvivalente kontrollmyndigheter og kontrollorgan under ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/461 of 16 March 2021 amending Regulation (EC) No 1235/2008 as regards the date for receiving requests for the recognition of control authorities and control bodies for the purpose of equivalence under the arrangements for imports of organic products based on Council Regulation (EC) No 834/2007

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer artikkel 11.1 i forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten forlenger endelig dato for når kontrollorgan og kontrollmyndighet i tredjeland kan sende søknad til EU kommisjonen om å bli anerkjente til å føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Artikkel 11.1 forordning (EF) nr. 1235/2008 endres ved at datoen 30.06.2020 erstattes med 30.06.2021, og endelig frist for å sende inn søknad til EU-kommisjonen blir dermed forlenget med ett år.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Med bakgrunn i Covid-19 pandemien er virkningsdato for nytt økologiregelverk, forordning (EU) 2018/848, utsatt med ett år til 1.1.2022. Det er derfor nødvendig å gjøre endring i gjeldende regelverk for å sikre en god overgang til nytt økologiregelverk. Rettsakten sikrer en forlenget frist og sluttdato for når kontrollorgan og kontrollmyndigheter i tredjeland kan sende inn søknad om å bli anerkjente til å føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, derrelevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)461
Rettsaktnr.: 2021/461/EU
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32021R0461

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.03.2021
Frist returnering standardskjema: 02.07.2021
Dato returnert standardskjema: 25.05.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.02.2021
Høringsfrist: 19.03.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker