EØS-notatbasen

Gjennomføringsbeslutning om godkjente typer jernbanekjøretøyer

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/701 av 27. april 2021 om retting av gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer

Commission Implementing Decision (EU) 2021/701 of 27 April 2021 correcting Implementing Decision 2011/665/EU on the European register of authorised types of railway vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2021

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Beslutningen har vært behandlet etter EFTAs hurtigprosedyre.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2021/701 korrigerer feil i beslutning 2011/665/EU om  det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer. 

Beslutningen korrigerer identifiserte feil i beslutning 2011/665/EU, herunder at flere parametre i det europeiske registeret for autorisert jernbanekjøretøy ikke skal gjelde for godsvogner. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutning 2011/665/EU gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av EØS-avtalens vedlegg XIII og protokoll1, samt avtalen for øvrig. Beslutning 2021/701 korrigerer feil i beslutning 2011/665/EU, som er gjennomført i norsk rett ved forskrift om register over typegodkjente jernbanekjøretøyer, FOR-2013-02-04-138, og vil kreve mindre korrigeringer i forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen korrigerer en tidligere beslutning som er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift, og vil kreve mindre forskriftsendringer. 

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen er en korrigering av forodning som allerede er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, og den anses som EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: