EØS-notatbasen

Sammensatte produkter - unntak fra grensekontroll for noen produkter - 2021/630

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/630 av 16. februar 2021 om utfyllende regler for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til visse kategorier av varer unntatt fra offentlig kontroll ved grensekontrollstasjoner og endring av kommisjonsvedtak 2007/275/EF

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/630 of 16 February 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards certain categories of goods exempted from official controls at border control posts and amending Commission Decision 2007/275/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir utfyllende regler for hvilke sammensatte produkter som ikke trenger å kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved innførsel til EU/EØS fra en stat utenfor EU/EØS. Videre gir den regler for gjennomføring av kontrollen av slike sammensatte produkter ute i markedet, basert på en risikovurdering.

Unntaket fra kontroll ved en grensekontrollstasjon er knyttet til sammensatte produkter som er hyllestabile (sammensatte produkter som ikke trenger å transporteres eller lagres under kontrollerte temperaturer, og som ikke inneholder kjøtt, jf. artikkel 3). Videre vilkår er at de:

  • oppfyller kravene i forordning (EU) 2019/625 artikkel 12(2)(c),
  • meieriprodukter og egg i produktet oppfyller behandlingskravet i forordning (EU) 2020/692 artikkel 163a,
  • identifiseres som ment til humant konsum, og
  • er forsvarlig pakket/forseglet.

Forsendelsene med disse produktene skal også følges av en privat attest som bekrefter samsvar med reglene. En oversikt over hvilke sammensatte produkter som er unntatt fra kontroll, er listet opp i vedlegget til rettsakten, og samsvarer i hovedsak med dagens unntaksliste i vedtak 2007/275/EF.

Kontrollen av disse sammensatte produktene skal være risikobasert, og kan gjennomføres på bestemmelsesstedet, stedet for frigivelse ut i markedet eller hos virksomheten forsendelsen er sendt til.

Videre gjøres det en endring til vedtak 2007/275/EF, som gjennomfører dagens regler om kontroll av sammensatte produkter. Her oppheves reglene om unntak fra kontroll, ved at disse nå er gitt i denne rettsakten (forordning (EU) 2021/630).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vurderes gjennomført i den nye forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/632 om hvilke dyr og produkter mv. som må kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved innførsel til EU/EØS (positivlisten 2021).

Videre kreves det en endring av forskrift 26. juni 2008 nr. 726 om hvilke sammensatte produkter som skal gjennom offentlig kontroll ved en grensekontrollstasjon, som gjennomfører vedtak 2007/275/EF i norsk rett.

Mattilsynet har vurdert og besluttet å unnta rettsakten fra høring, jf. utredningsinstruksen pkt. 3-3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, da denne rettsakten bare stadfester og justerer en unntaksordning som allerede eksisterer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Flyttingen og presiseringen av unntaksreglene for sammensatte produkter som er hyllestabile og ikke inneholder kjøtt fremstår som fornuftig og nødvendige for å sikre en bedre og riktig gjennomføring av disse reglene.

Risikoen knyttet til disse produktene er vurdert som såpass lav at det ikke er nødvendig å fremstille disse til kontroll ved en grensekontrollstasjon. Listen over unntatte sammensatte produkter er en videreføring av dagens unntak og vil ikke medføre noen risiko.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/630
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0630

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2021
Frist returnering standardskjema: 20.08.2021
Dato returnert standardskjema: 24.06.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 89/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 14.06.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.06.2022