Brexit - ID- merke animalske produkter fra Nord-Irland

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2192 av 7. desember 2020 som endrer vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 hva gjelder stempelmerke som skal brukes på visse animalske produkter i Storbritannia med hensyn til Nord-Irland

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/2192 of 7 December 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the identification mark to be used for certain products of animal origin in the United Kingdom in respect of Northern Ireland

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og trer i kraft 1. januar 2021.

Rettsakten er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2020/2192 er en del av de rettsaktene som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit, der Storbritannia (UK) forlater EU og blir et tredjeland. UK forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har UK blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tok slutt 31. desember 2020. EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for UKs nye status som et tredjeland.

Rettsakten endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 som beskriver hvordan forkortelsen til de ulike medlemslandene skal skrives i det identifikasjonsmerket som blir brukt på visse produkter av animalsk opprinnelse. Blokkbokstavene for Storbritannia (UK) oppdateres til Storbritannia med hensyn til Nord-Irland (UK(NI)). Bokstavene oppdateres fordi UK, med unntak av Nord-Irland, fra 1. januar 2021 har status som et tredjeland.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsaken endrer forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når Storbritannia trer ut av det indre marked, har vi ikke lenger  felles spilleregler med dem, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettssikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS. Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar 2021. I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Den midlertidige vareavtalen gjelder fra 1. januar 2021 frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia. 

Den midlertidige vareavtalen innebærer at norsk næringsliv er sikret videreføring av dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. For tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter videreføres relevante kvoter med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Endringen har ingen vesentlige konsekvenser for norsk næringsliv fordi den midlertidige vareavtalen viderefører dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. Det samme gjelder for tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, der relevante kvoter videreføres med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler. 

Rettsakten anses som akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/2192
Basis rettsaktnr.: 853/2004
Celexnr.: 32020R2192

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker