Listeføring av tredjestater - import til EU av insekter fra Vietnam

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/171 av 12. februar 2021 som endrer forordning (EU) 2019/626 angående lister over tredjestater og regioner i tredjestater godkjent for innførsel av forsendelser av insekter til Den europeiske union

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/171 of 12 February 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards lists of third countries and regions thereof authorised for the entry of consignments of insects into the Union

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.03.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forodning (EU) 2021/171 endrer forordning (EU) 2019/626 ved å legge til Vietnam i vedlegg IIIa. Dvs. at det er tillat å importere insekter fra Vietnam til EU.

Forordning (EU)  2019/626 er gjennomført i forskrift om offentlig kontroll - lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626. Rettsakten inneholder lister over tredjestater eller regioner som det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum fra.

Forodning  (EU) 2019/626 som denne endrer skal oppheves med virkning fra 21. april 2021 når den nye dyrehelseforordningen trer i kraft. Den nye forordningen om lister over tredjestater som opphever og overtar for forordning (EU) 2019/626 har allerede med Vietnam på listen over stater det kan innføres insekter fra. Denne nye forodningen har D-nummer: D067970/04 og heter COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/... of XXX laying down the lists of third countries and regions thereof authorised for the entry into the Union of certain animals and goods intended for human consumption in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council. Det er laget et EØS notat om denne med tittelen: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av ... som fastsetter lister over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum i tråd med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer forskrift om offentlig kontroll - lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626 og vil implementeres gjennom forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser, fordi den ikke medfører store endringer knyttet til hvilke tredjestater som Unionen kan importere insekter fra.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, fordi den oppdaterer listen over de tredjestater som insekter kan importeres til EU fra.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: (EU) 2021/171
Celexnr.: 32021R0171

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker