Biocid - Utsettelse av utløpsdato for dazomet i produkttype 8

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1289 av 2. august 2021 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1289 of 2 August 2021 postponing the expiry date of approval of dazomet for use in biocidal products of product-type 8

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 2. august 2021 og ble publisert i OJ 3. august 2021.

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet dazomet er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til impregnering av treverk. Godkjenningen utløper 31. juli 2022, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av dazomet.

Rapportørlandet Belgia har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1289 forlenges godkjenningen av dazomet til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 til 31. januar 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1289
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32021D1289

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.07.2021
Frist returnering standardskjema: 02.09.2021
Dato returnert standardskjema: 02.09.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.07.2021
Høringsfrist: 24.08.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker