Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/962 av 6. mai 2021 om forlengelse av overgangsperioden for pensjonssystemer nevnt i artikkel 89 nr. 1, første avsnitt, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelse om en overgangsordning for pensjonssystemer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/962 of 6 May 2021 extending the transitional period referred to in Article 89(1), first subparagraph, of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utfyllende regler til Forordning (EU) 2012/648 (EMIR) som endret av Forordning (EU) 2019/834 (EMIR Refit).

Forordningen består av to artikler, hvorav artikkel 1 slår fast at overgangsperioden som fremgår av EMIR art. 89 (1)  utvides til 18. juni 2022. Art. 89 (1) ble endret av EMIR Refit (Forordning (EU) 834/2019). Artikkel 2 er ikrafttredelsesbestemmelse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten utvider overgangsperioden i EMIR art. 89 (1) slik den lyder etter endringene i EMIR Refit. EMIR Refit er tatt inn i EØS-avtalen, men foreløpig ikke i kraft. I innlemmelsesbeslutningen til EMIR Refit ble art. 89 (1) tilpasset slik at overgangsperioden løper fra to år etter at EMIR Refit er i kraft i EØS-avtalen. Den aktuelle utvidelsen av overgangsperioden vil derfor ikke ha noen virkning i EØS/EFTA-statene. Det er usikkert om det vil være nødvendig å gjennomføre rettsakten i norsk rett dersom den blir tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser for noen aktører i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Overgangsperioden i art. 89 i EMIR Refit er tilpasset for EØS-avtalens vedkommende til å begynne å løpe to år fra EMIR Refit trer i kraft i EØS-avtalen. En utvidelse som gjør at overgangsperioden varer til 18. juni 2022 vil derfor ikke ha noen betydning for EØS/EFTA-landene ettersom det konstitusjonelle forbeholdet for EMIR Refit ikke er løftet ennå. Det er usikkert om det vil være behov for å gjennomføre rettsakten i norsk rett dersom den blir tatt inn i EØS-avtalen.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/962
Basis rettsaktnr.: 648/2012, 2019/834
Celexnr.: 32021R0962

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker