Kommisjonsforordning om statistikk over plantevernmidler med hensyn til listen over virkestoffer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2021/2010 av 17. november 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk over plantevernmidler med hensyn til listen over virkestoffer

Commission Regulation (EU) 2021/2010 of 17 November 2021 amending Regulation (EC) No 1185/2009 of the European Parliament and of the Council concerning statistics on pesticides, as regards the list of active substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2021

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2021/2010 spesifiserer virkestoffene som skal inngå i statistikkene for salg og bruk av plantevernmidler for referanseårene 2021-2024, og hvordan disse virkestoffene skal klassifiseres. Den oppdaterte klassifiseringen av virkestoffer er listet opp i vedlegget til forordningen.

Artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1185/2009 om plantevernmiddelstatistikk sier at EU-Kommisjonen regelmessig og minst hvert femte år skal oppdatere listen over virkestoffer med tilhørende kategorier av produkter og kjemiske klasser. Listen ble sist oppdatert ved kommisjonsforordning (EU) 2017/269 for referanseårene 2016-2020. Forordningen (EF) nr 1185/2009 og forordning (EU) 2017/268 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Den oppdaterte klassifiseringen inneholder nye produktkategorier på aggregert nivå som skal gi bedre grunnlag for å følge opp utviklingen i bruk av plantevernmidler i lys av politiske initiativer som European Green Deal. Dette gjelder blant annet de nye risikoindikatorene til EU, som vedtatt i direktiv (EU) 2019/782. De nye produktkategoriene krever ikke endringer i innsamlingen av data.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå og Mattilsynet har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettene for Statistisk sentralbyrå og Mattilsynet, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2010

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.07.2021
Frist returnering standardskjema: 15.10.2021
Dato returnert standardskjema: 08.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: