Vet - endring av tredjelandslister - skjell og krepsdyr for utstilling

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1937 av 9. november 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder import til Unionen av forsendelser av bløtdyr og krepsdyr som akvariedyr til prydformål i lukkede fasiliteter og fastsetter listen over tredjeland og territorier eller soner, eller segmenter derav, hvorfra slike forsendelser tillates

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1937 of 9 November 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entry into the Union of consignments of molluscs and crustaceans intended to be kept for ornamental purposes in closed facilities and laying down the list of third countries or territories, or the zones or compartments thereof from which the entry into the Union of such consignments is authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EØS/EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Rettsakten gjør endringer i forordning (EU) 2021/404 når det gjelder import av bløtdyr og krepsdyr som akvariedyr til prydformål i lukkede fasiliteter. Import av slike forsendelser har vært tillatt tidligere under direktiv 2006/88/EF og forordning (EF) nr. 1251/2008. Erfaring viser at det ikke har vært registrert noen sykdomsutbrudd hos bløtdyr eller krepsdyr i forbindelse med slike importer. Det åpnes derfor for import av bløtdyr og krepsdyr til det spesifikke formålet ved at det legges til en bokstav t) i artikkel 3(1) i forordningen. I tillegg oppdateres vedlegg XXI til forordningen slik at det inkluderer en ny liste av tredjeland hvorfra det tillates å importere slike forsendelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. Denne forskriften er per dags dato ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning da den viderefører bestemmelser fra gjeldende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: (EU) 2021/1937
Celexnr.: 32021R1937

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2021
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker