Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringer til vedlegg II og VII

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1445 av 23. juni 2021 om endring av vedlegg II og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1445 of 23 June 2021 amending Annexes II and VII to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Rettsakt ble vedtatt 23. juni 2021 og kom til anvendelse i EU 26. september 2021. Da forordning 2021/1445 er knyttet til forordning 2018/858, kan den ikke tas inn i EØS-avtalen før sistnevnte er innlemmet. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1445 av 23. juni 2021 medfører visse mindre endringer av vedlegg ll og Vll til forordning 2018/858 grunnet den teknologiske og lovgivningsmessige utvikling.

Vedlegg II inneholder de tekniske kravene som må være oppfylt ifm godkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter. Endringene består i all hovedsak av oppdateringer/presiseringer, bl.a. til oppdaterte ECE-endringsserier. I tillegg tilføyes ny linje 41B, som omhandler "lisens til CO2-simuleringsverktøy (tunge kjøretøy)".  

Vedlegg VII inneholder en liste over de spesifikke kravområder der en fabrikant kan utpekes som teknisk prøveinstans. Som følge av 2021/1445 blir ny linje 46B: Rullemotstandsbestemmelse føyd til listen i vedlegg VII.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2018/858 er inntil videre inntatt som en overgangsbestemmelse i bilforskriften § 3. Innen utløpet av 2021 vil sannsynligvis 'ny bilforskrift' bli vedtatt, og forordning (EU) 2018/858 og alle tilhørende rettsakter (herunder 2021/1445) vil da bli implementert i den nye forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har blitt vurdert relevant og akseptabel av Statens vegvesen, etter delegert fullmakt fra SD. Den er derfor ikke forelagt Spesialutvalget for transport til vurdering.

Vurdering

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge. 

Andre opplysninger

Norge har vært representert i arbeidsgrupper i EU (TCMV) ved utarbeidelsen av denne forordningen. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1445
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1445

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.07.2021
Frist returnering standardskjema: 22.10.2021
Dato returnert standardskjema: 09.09.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker