Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/678 av 26. april 2022 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/678 of 26 April 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Sakstrinn

 1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.04.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Canada har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • 2., 4., 5., 7., 8. og 10. april 2022 - Provinsen Ontario.
 • 7. og 11. april 2022 - Provnisen Alberta

Myndighetene i Storbritannia har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • 6. april 2022 - Newton St Cyres, Mid Devon, Devon i England og Ely, East Cambridgeshire, Cambridgeshire i England.
 • 7. april 2022 - Tedburn St Mary, Teinbridge, Devon, i England,.
 • 8. april 2022 - Ilminster, South Somerset, Somerset i England og Eye, Mid Suffolk, Suffolk i England.

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • 1. april 2022 - Jasper county, state of Missouri.
 • 5. april 2022 - Lawrence county, state of Missouri.
 • 6. april 2022 - Dade county, state of Missouri.
 • 8. april 2022 -  Pitkin county, state of Colorado, og Clark og Edmunds counties, state of South Dakota.
 • 9. april 2022 - LeSueur, Stearns og Swift counties, state of Minnesota og Yankton county, state of South Dakota.

12. april 2022 - Kandiyohi, Morrison og Yellow Medicine counties, state of Minnesota, Dixon county, state of Nebraska, Wayne county, state of North Carolina, og Barron county, state of Wisconsin,

 • 13. april 2022 - Menominee county, state of Michigan, Blue Earth, Otter Tail og Waseca counties, state of Minnesota, Barnes county, state of North Dakota og Deuel county, state of South Dakota.
 • 14. april 2022 - Blue Earth og Meeker counties, state of Minnesota.

Myndighetene i Canada, Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Canada, Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra berørt områdene.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at utbrudd av høypatogen fugleinfluensa på følgende steder varslet på angitt dato er bekjempet:

 • Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire i England, varslet den 25. november 2021.
 • Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire i England, varslet den 30. november 2021.
 • Leominster, North Herefordshire, Herefordshire i England, varslet den 2. desember 2021.
 • Newent, Forest of Dean, Gloucestershire i England, varslet den 5. desember 2021.
 • Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire i England, varslet den 6. og 7. desember 2021.
 • Moffat, Dumfriesshire, Dumfries og Galloway i England, varslet 10. desember 2021.
 • Middleton in Teesdale, County Durham, Durham i England, varslet 14. desember 2021.

Kommisjonen har evaluert informasjonen og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/678
Celexnr.: 32022R0678

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2022
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: