EØS-notatbasen

Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2487 av 16. desember 2022 som endrer vedlegg V og XIV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2487 of 16 December 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.12.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Canada har varslet Kommisjonen om 7 nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i i provinsene Alberta (1), British Columbia (4), Ontario (2) i perioden 21. til 28. november 2022.

Myndighetene i Storbritannia har varslet Kommisjonen om 8 nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i fylkene Norfolk (1), Herefordshire (1) og Suffolk (3) i England, og Aberdeenshire (2) i Skottland i perioden 29. november til 13. desember 2022.

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om 31 nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i statene Colorado (1), Florida (1), Illinois (1), Iowa (7), Maryland (1), Minnesota (1), Missouri (2), Nebraska (1), South Dakota (15) og Utah (1) i perioden 16. november til 12. desember 2022.

Myndighetene i Canada, Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av disse landene i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra de berørte områdene.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at 2 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i fylkene Devon i England og Gwynedd i Wales bekreftet den 2. og 5. september 2022 nå er bekjempet. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Forordning (EU) 2022/2361 endret oppføringen til Storbritannia i vedlegg V og XIV av forordning (EU) 2021/404. Det er oppdaget en feil ved denne endringen. Retteakten korrigerer oppføringen til Storbritannia i nevnte vedlegg.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/2487
Celexnr.: 32022R2487

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.12.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 20.12.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: