Vet-Listeføring nasjonale tiltak akvatiske dyr

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/181 av 9. februar 2022 som endrer Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 når det gjelder forflytninger av akvatiske dyr mellom medlemsstater omfattet av nasjonale smittebegrensende tiltak og endring av vedlegg I når det gjelder Irlands helsestatus for Ostreid herpesvirus 1-μνar (OsHV 1-μνar)

Commission Implementing Decision (EU) 2022/181 of 9 February 2022 amending Implementing Decision (EU) 2021/260 as regards certain movements between Member States or parts thereof of aquatic animals subject to national measures and Annex I thereto as regards the disease status of Ireland in respect of Ostreid herpesvirus 1-μνar (OsHV 1-μνar)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.05.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 utfyller dyrehelseforordningen, når det gjelder godkjenning av nasjonale tiltak iht. dyrehelseforordningens artikkel 226, for å begrense risikoen for smitte av bestemte akvatiske dyresykdommer. Artikkelen gir EØS-statene anledning til å treffe nasjonale tiltak for andre akvatiske sykdommer enn dem som er listeført iht. dyrehelseforordningens artikkel 9 d), eller for sykdommer som kun er listeført som kategori E i forordningen. Slike tiltak skal være begrunnet, nødvendige og forholdsmessige og sykdommen skal utgjøre en betydelig risiko for landets akvakultur. Hvis slike nasjonale tiltak påvirker forflytninger mellom medlemsstater, skal de godkjennes av Kommisjonen.

Artikkel 4 i forordning (EU) 2021/260 gir villkår for innførsel av akvatiske dyr til medlemsland omfattet av nasjonale tiltak, herunder kravet om at dyrene skal komme fra et medlemsland, eller områder som er tilsvarende fritt for den aktuelle sykdommen. Basert på praktisk erfaring ved bruk av Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE's) standarder er det utifra hensyn til dyrehelse ikke alltid funnet nødvendig å stille så strenge krav til sykdomsfri status. I noen tilfeller, og for bestemte sykdommer, er det funnet at opphold i karantene i et anlegg godkjent iht. forordning (EU) 2020/691, desinfeksjon av egg, eller opphold av dyrene i vann av en bestemt salinitet, kan være tilstrekkelig for å redusere smitterisikoen. For å underlette handel er det derfor riktig å endre forordning (EU) 2021/260 ved å legge til et unntak fra kravene til forflytning i artikkel 4, på vilkår av at slike smittereduserende tiltak gjennomføres.

I tillegg har Irland bedt Kommisjonen om å fjerne segment 5; Bertraghboy and Gaway Bays, fra listen over segmenter med sykdomsfri status for Ostreid herpesvirus 1-μνar (OsHV -1 μνar) i Irland, og å endre Annex I til forordning (EU) 2021/260 deretter.  

Merknader


Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i akvabiosikkerhetsforskriften og vil kreve endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/181
Basis rettsaktnr.: 2021/260
Celexnr.: 32022D0181

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: