Forsiden

Vet - endring av tredjelandslister - hest fra Egypt og Tyrkia

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2329 av 28. november 2022 som endrer vedlegg IV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Egypt og Tyrkia på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av hestedyr tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2329 of 28 November 2022 amending Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Egypt and Türkiye in the list of third countries, territories or zones thereof authorised for the entry into the Union of consignments of certain equine animals

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.11.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Tyrkia er listeført i vedlegg IV av forordning (EU) 2021/404, oppført i helsegruppe E og regionalisert i sonen TR-1, som består av visse nordvestlige provinser, for import av hestedyr til EØS. Myndighetene i landet har søkt Kommisjonen om en utvidelse av sonen TR-1 til å omfatte provinsene Bursa, Eskişehir and Kocaeli. Kommisjonen har evaluert den innsendte informasjonen og funnet den tilfredsstillende. Det åpnes derfor for import av registrerte hestedyr fra, transitt gjennom og tilbakeførsel etter midlertidig eksport fra de nevnte provinsene ved at sonen TR-1 utvides med disse.

Egypt er listeført i vedlegg IV av forordning (EU) 2021/404, oppført i helsegruppe E og regionalisert i sonen EG-1, som består av visse nordlige guvernementer, for import av hestedyr til EØS. Myndighetene i landet har søkt Kommisjonen om opprettelse av en ny sone med tillatelse for slik import. Den nye sykdomsfrie sonen består av "Police Veterinary Quarantine for Equines" ved CAIRO/SWISS ørkenvei i den østlige utkanten av Kairo forbundet gjennom Kairo Internasjonale Lufthavn. Kommisjonen har evaluert den innsendte informasjonen og funnet den tilfredsstillende. Det åpnes derfor for import av registrerte hestedyr fra og transitt gjennom den nevnte sonen ved at det opprettes en ny sone EG-2 i vedlegget.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/2329
Celexnr.: 32022R2329

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.11.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 30.11.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker