Økologi - Endring i positivlister over produkter og stoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/121 av 17 januar 2023 som endrer og korrigerer gjennomføringsforordning (EU) 2021/1165 om godkjenning av visse produkter og substanser for bruk i økologisk produksjon og etablering av lister

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/121 of 17 January 2023 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2021/1165 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. 

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/1165 vedlegg I, II, III og V, som gir regler for positivlister over tillatte produkter og stoffer til bruk i økologisk produksjon. Godkjenning av nye produkter og stoffer skjer med grunnlag i vurderinger og anbefalinger fra EGTOP (Expert Group for Technical Advice on Organic Production). EGTOP vurderer om nye produkter/stoffer er i henhold til økologiske prinsipper og i samsvar med økologiregelverket, og nødvendigheten for bruk. 

Rettsakten gjennomfører følgende endringer:

Vedlegg 1 (plantevernmidler):

Følgende nye plantevernmidler blir godkjent:

 • Basisstoff: Talk (Magnesium hydrogen metasilicate)

 • Lavrisikostoffer: 

  • ABE-IT 56: Et fraksjonsprodukt av gjærsoppen Saccharomyces cerevisiae, som virker blant annet mot sopp på vindruer. 

  • Ferric pyrophosphate: Et jernpreparat (molluscicide) mot blant annet snegler på plantekulturer.

  • Vandig ekstrakt (aqueous extract) fra spirende frø av søt Lupinus albus: Et planteekstrakt fra lupiner som har effekt mot sopp.

 • Aktivt stoff: Nye betingelser for stoffene deltamethrin: Kun bruk i feller imot spesifikke skadegjørere (spesielt i valnøtt og oliven produksjon). Dette er syntetiske pyretroider, som det er et mål å fase ut. 

Vedlegg 2 (gjødsel- og jordforbedringsprodukter):

Følgende nye gjødselprodukter blir godkjent:

 • Struvitt som en ny fosforkilde. Hvis husdyrgjødsel er kilde, er det et forbud med opprinnelse fra «factory farming».

 • Kalium klorid fra naturlig opprinnelse.

 • Natrium nitrat blir tillatt å benytte for produksjon av alger i landbasert system (lukket produksjon).  

Vedlegg 3 (tilsetningsstoffer fôr):

Følgende nye produkter og tilsetningsstoffer blir tillatt å bruke i økologisk fôr:

 • På tilsvarende måte som i fôr til svin og fjørfe blir vitaminet betain tillatt å bruke i fiskefôr.

 • Monodikalsiumfosfat som fosforkilde til alle dyrearter

 • Nye tilsetningsstoffer til bruk i økologisk kjæledyrfôr.

 • Følgende oppdateringer i henhold til generelt regelverk for tilsetningsstoffer i fôr:

  • For gjær og gjærprodukter er begrensingene relatert til kun spesifikke godkjente mikroorganismer fjernet, og det blir derfor en generell godkjenning av slike produkter.

  • Bentonitt blir også godkjent til bruk for å redusere mykotoksinkontaminering av fôr.

 • Xanthan gum blir godkjent som «emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler»

 • Illite-montmorillonite-kaolinite og Sepiolitler blir godkjent som nye binde- og antiklumpmidler.

Vedlegg V (tilsetningsstoffer næringsmidler):

Det er kun gjennomført mindre utvidelser i bruksområder for fire allerede godkjente tilsetningsstoffer og prosesseringsmidler. F.eks. kan humleekstrakt benyttes i vegetabilske produkter og ikke kun i sukker (formål antimikrobiell effekt). For tilsetningsstoffet talk (E553b) utvides bruksområdet til også å være for produkter av planteopprinnelse i tillegg til kjøttprodukter. Det blir et krav om at gellan gum (E418) skal ha opprinnelse fra økologisk produksjon fra 1.1.2026.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført som en endringsforskrift til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Endringsforskriften endrer § 3 bokstav f i økologiforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2023/121 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Endringer i positivlistene over produkter og substanser er viktig for norske økologiske virksomheter, og påvirker hvilke innsatsvarer som kan benyttes i økologisk produksjon. EGTOP evaluerer endring i positivlistene ut fra økologiske prinsipper og nødvendighet for bruk. 

Foreløpig ser det ikke ut til at regelverksendringene for plantevernmidler har noen konsekvenser for norske virksomheter eller myndigheter. Det nye basisstoffet talk blir automatisk tillatt også i Norge, men det mangler informasjon om det er av interesse å bruke stoffet i Norge. De øvrige lavrisikoproduktene og aktivt stoff er foreløpig ikke godkjent som plantevernmidler i Norge. Produktene kan ikke brukes i Norge før det eventuelt er gitt en slik godkjenning. Vi har mottatt informasjon om at det er vist interesse for godkjenning av stoffet jern(III)pyrofosfat.

Vi vurderer at gjødselproduktet struvitt kan være et relevant gjødselprodukt og fosforkilde for norske virksomheter. Struvitt er fosfat salter som nedbrytes langsomt, og er et biprodukt fra organisk avfall (som avfallsvann). Struvitt er resirkulering av næringsstoffer fra organisk avfall for å fremme mer bærekraftig produksjon, og er en teknikk for «høsting av fosfor» fra organisk avfall. Avhengig av opprinnelse og prosess, så vil kvalitet og renhet på sluttproduktet kunne variere. Joint Research Centre utarbeidet en utredning når struvitt ble godkjent generelt som gjødselprodukt, og de omtaler at dersom karbon innholdet er under 3% av tørrstoff i sluttproduktet er produktet rent og har lav risiko for kontaminanter.  I Norge har vi blant annet et produkt hvor struvitt er utfelt i behandlingsprosessen på HIAS (avløpsrenseanlegg). NORSØK har testet ut produktet, og anbefaler det godkjent til bruk i økologisk landbruk. I rettsakten er det en betingelse at dersom husdyrgjødsel benyttes som materiale, så skal det ikke komme fra «factory farming». Dette er en restriksjon som trolig er vanskelig å følge opp og kontrollere. I 2023 er det imidlertid planer om å utarbeide felles EØS-kriterier for forståelse og håndtering av produkter fra «factory farming», og om slike restriksjoner kun skal gjelde for husdyrgjødsel og ikke andre organiske gjødselprodukter. Rettsakten tillater at kalium klorid kan benyttes i økologisk produksjon med forutsetning av at det er av naturlig opprinnelse. Dette produktet er vanlig brukt i ikke-økologisk produksjon i Norge, men vi mangler informasjon om det er et tilsvarende behov hos økologiske virksomheter.

I rettsakten er det viktige endringer for norske virksomheter for tilsetningsstoffer i fôr. Dette omfatter spesielt at vitaminet betain blir tillatt å benytte i økologisk fiskefôr på lik linje som i økologisk fôr til svin og fjørfe. Betain er et viktig tilsetningsstoff som metyl donor og for osmose-regulering når laks og ørret skal overføres fra ferskvann til saltvann. Det er flere tilsetningsstoffer som er godkjent for produksjon av økologisk kjæledyrfôr. Ifølge informasjon vi har mottatt er det foreløpig ikke produksjon av økologisk kjæledyrfôr i Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2023)121
Rettsaktnr.: 2023/121/EU
Basis rettsaktnr.: 2021/1165
Celexnr.: 32023R0121

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2023
Frist returnering standardskjema: 05.05.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.02.2023
Høringsfrist: 11.04.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker