EØS-notatbasen

Endring av forordning (EU) 2021/405 angående tredjestater det kan innføres produkter av animalsk opprinnelse fra

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/514 av 8. mars 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 når det gjelder høyt foredlede produkter, listen over tredjeland med godkjent kontrollplan og inkludering av Moldova på listen over godkjente tredjeland for innføring i unionen av forsendelser av egg beregnet på omsetning som klasse A-egg

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/514 of 8 March 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards highly refined products, the list of third countries with an approved control plan and the inclusion of Moldova in the list of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of eggs intended for placing on the market as Class A eggs

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen den 8. mars 2023 og kunngjort i Official Journal 9. mars 2023.

Rettsakten vil tre i kraft i EU den 29. mars 2023.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2023/514 gjør endringer av forordning (EU) 2021/405 når det gjelder høyt foredlede produkter, listen over tredjeland med godkjent kontrollplan og inkludering av Moldova på listen over godkjente tredjeland for innføring i unionen av forsendelser av egg beregnet på omsetning som klasse A-egg.

I fortalepunkt (4) til forordning (EU) 2023/514 fremkommer det at høyraffinerte produkter også omfatter fettderivater og mataromaer som er godkjent iht. forordning (EF) nr. 1334/2008 , underlagt behandlinger som fjerner enhver helserisiko for mennesker eller dyr. Forordning (EU) 2021/405 bør endres for å være i samsvar med denne endringen.

I fortalepunktet (5) til forordning (EU) 2023/514 fremkommer det at tredjestaten Aserbajdsjan har sendt inn en kontrollplan som omfatter rogn og kaviar. Planen gir tilstrekkelige garantier og bør derfor godkjennes.

I fortalepunktet (6) til forordning (EU) 2023/514 fremkommer det at Libanon har lagt fram en kontrollplan som dekker honning. Planen gir tilstrekkelige garantier og bør derfor godkjennes.

I fortalepunktet (7) til forordning (EU) 2023/514 fremkommer det at Isle of Man er oppført i tabellen i vedlegg I til forordning (EU) 2021/405 for eksport til Unionen av kjøtt av sau og geit. Isle of Man har imidlertid informert kommisjonen om at den ikke lenger ønsker å eksportere geitekjøtt til unionen. Oppføringen for Isle of Man for kjøtt av sau og geit i tabellen i vedlegg I til forordning (EU) 2021/405 bør derfor kun omfatte sauekjøtt.

I fortalepunktet (8) til forordning (EU) 2023/514 fremkommer det at Japan er oppført i tabellen i vedlegg I til forordning (EU) 2021/405 for deres eksport til Unionen av svinekjøtt. Japan har imidlertid informert kommisjonen om at den ikke lenger er interessert i å sende inn en kontrollplan for svinekjøtt, men har til hensikt å bruke bare svinekjøtt med opprinnelse enten fra medlemsstater eller tredjeland fra hvilke produkter som er godkjent for innføring i Unionen. Følgelig, oppføringen for Japan for svinekjøtt bør tilpasses tilsvarende i vedlegg I til forordning (EU) 2021/405.

I fortalepunktet (9) til forordning (EU) 2023/514 fremkommer det at Storbritannia er oppført i tabellen i vedlegg I til forordning (EU) 2021/405 for eksport av kaninkjøtt til EU. Storbritannia har imidlertid informert kommisjonen om at den ikke lenger er interessert å sende inn en kontrollplan for kaninkjøtt, men har til hensikt kun å bruke kaninkjøtt som kommer fra enten medlemsstatene eller tredjestater godkjente for slike produkter. Følgelig bør oppføringen tilpasses tilsvarende i vedlegg I til forordning (EU) 2021/405.

I fortalepunktet (10) til forordning (EU) 2023/514 fremkommer det at Thailand ikke har forelagt Kommisjonen en kontrollplan for melk. Thailand har imidlertid gitt garantier å kun bruke melk som har opprinnelse enten fra medlemsstater eller godkjente tredjestater for innførsel til EU/EØS. De har også informert Kommisjonen om at slik melk som skal eksporteres til Unionen ikke vil være begrenset til sammensatte produkter som inneholder bearbeidede melkeprodukter. Følgelig bør oppføringen for Thailand for melk endres.

I fortalepunktet (11) til forordning (EU) 2023/514 fremkommer det at USA har lagt fram en kontrollplan som dekker foringsrør. Planen gir tilstrekkelig garantier og bør derfor godkjennes.

I fortalepunktet (12) til forordning (EU) 2023/514 fremkommer det at Rwanda midlertidig er oppført i tabellen i vedlegg I til forordning (EU) 2021/405 for honning og Colombia og Syria er oppført for foringsrør. Da disse tredjestatene ikke har forelagt Kommisjonen planer for de respektive produktene, bør disse oppføringene slettes fra tabellen i vedlegget.

I fortalepunktet (13) til forordning (EU) 2023/514 fremkommer det at Moldova sendte inn et salmonellakontrollprogram av verpehøner. Kontrollprogrammet ble godkjent av kommisjonen. Moldova bør derfor inkluderes på listen over godkjente tredjeland for innføring i unionen av forsendelser av egg beregnet på omsetning som klasse A-egg.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjør mindre endringer i forordning (EU) 2021/405 om fra hvilke tredjestater det til Unionen kan innføres animalske varer fra. Endringene vil innarbeides i forskriften om offentlig kontroll – lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2021/405.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser, fordi den ikke medfører store endringer knyttet til hvilke tredjestater som Unionen kan importere aktuelle produkter fra.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2023/514
Celexnr.: 32023R0514

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker