Ny liste over forsvarsrelaterte produkt

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2024/242 av 27. september 2023 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til ajourføring av listen over forsvarsrelaterte produkter i samsvar med den ajourførte versjonen av Den europeiske unions fellesliste over militært utstyr av 20. februar 2023

Commission Delegated Directive (EU) 2024/242 of 27 September 2023 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the updating of the list of defence-related products in line with the updated Common Military List of the European Union of 20 February 2023

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2024

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Samandrag av innhald  

Føremålet med rettsakta er å oppdatere ICT-direktivet (2009/43/EC) i tråd med oppdatering av Common Military List of the European Union av 20. februar 2023. EU si liste over forsvarsmateriell vert innarbeida i norsk rett gjennom Vedlegg I Liste I – forsvarsrelaterte varer til forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013 nr. 718 (eksportkontrollforskriften). ICT-direktivet er elles innarbeida i eksportkontrollforskriften kapittel 3 og 4. Endringsdirektivet medfører ingen substansendringar i ICT-direktivet, ei heller i norsk rett.  

Eksportkontrollforskriften utgjer det operative heimelsverktøyet for Utanriksdepartementet si gjennomføring av eksportkontroll, herunder ramma for lisensplikt. Eksportkontrollforskriften sine vedlegg I og II omfattar kontrollister for lisenspliktige varer og teknologi. Kontrollistene er eit resultat av forhandlingar i dei multilaterale eksportkontrollregimene Noreg er medlem av. På bakgrunn av forhandlingane i dei multilaterale eksportkontrollregimene, set EU saman to kontrollister: Liste I (forsvarsrelaterte varer) og Liste II (fleirbruksvarer). Når EU kjem med nye varelister, oppdaterer ein eksportkontrollforskriften rutinemessig. Dette skjer kvart år i samband med EU si oppdatering.

Siste oppdatering av Common Military List of the European Union var 19. februar 2024. Norsk regelverk er oppdatert med 2024-versjonen og er såleis førtidig oppdatert. Oppdateringa skjer rutinemessig som følgje av endringar vedteke i Wassenaar-samarbeidet, normalt ein gong per år. Desse endringane fører til at eksportkontrollforskriften må oppdaterast iht. Vedtak i det nemnte Wassenaar-samarbeidet.  

Merknadar

Gjeldande norsk lovgjeving 

ICT-direktivet er EØS-relevant og innarbeida i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013 nr. 718. Lista over forsvarsrelaterte produkt er innarbeida som vedlegg til forskriften. 

Rettslege konsekvensar 

Lista over forsvarsrealterte produkt må takast inn som nytt vedlegg I til forskrift som nemnt over når nye oppdateringar kjem frå EU.  

Økonomiske og administrative konsekvensar 

Rettsakta får ingen økonomiske konsekvensar i Noreg for private. 

Rettsakta får ingen konsekvensar i Noreg for offentlege myndigheiter. 

Sakkyndige instansar sine merknadar 

Rettsakta følgjer hurtigprosedyren og vert ikkje handsama i Spesialutvalet for handelsforenklingar. Utanriksdepartementet finn rettsakta EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2024/242
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32024L0242

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2024
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker