Oppføring av isopropyliden (IMDPAM) på liste over narkotikaprekursorer

Kommisjonsforordning (EU) 2024/1331 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om inkludering av narkotikaprekursorer Isopropyliden (2- (3,4-metylendioksyfenyl)acetyl)malonat (IMDPAM) og andre stoffer i listen over kontrollerte stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1331 of 28 February 2024 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of the drug precursor Isopropylidene (2-(3,4-methylenedioxyphenyl)acetyl)malonate (IMDPAM) and other substances in the list of scheduled substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2024

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Sammendrag av innhold

Narkotikaprekursorer omtales som «utgangsstoffer for narkotika» i den norske oversettelsen av forordning (EF) nr. 273/2004. Narkotikaprekursorer er stoffer og forbindelser som i utgangspunktet har lovlige anvendelsesområder, eksempelvis som laboratoriereagenser og råvarer i industrielle prosesser, slik som produksjon av syntetisk plast, legemidler, kosmetikk og parfyme. Samtidig er det kjent at stoffene og forbindelsene som omtales som narkotikaprekursorer, også har anvendelse ved ulovlig fremstilling av narkotika. Handel med narkotikaprekursorer er derfor regulert. 

Forordning (EU) 2024/1331 innebærer at nye stoffer føres opp i listen over narkotikaprekursorer kategori 1, som er den strengest regulerte kategori, i forordning 273/2004 og forordning 111/2005. Forordning 273/2004 gjelder handel med narkotikaprekursorer i EU/EØS mens forordning 111/2005 gjelder handel med narkotikaprekursorer mellom EU og tredjeland. Forordning 273/2004 er gjennomført i norsk rett ved forskrift om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika (narkotikaprekursorer). Forordning 111/2005 er vurdert som ikke EØS-relevant og denne forordningen er derfor ikke gjennomført i norsk rett.

Forordning (EU) 2024/1331 omhandler isopropyliden (IMDPAM) og syv estere av 2-methyl-3-phenyloxirane-2-carboxylic acid (BMK glycidic acid) og seks estere av 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-oxirane-2carboxylic acid (PMK glycidic acid). Forordningen legger til stoffene som kategori I-stoff i EUs regelverk for narkotikaprekursorer. IMDPAM brukes i ulovlig produksjon av MDMA (ecstasy) og har ingen kjent legitim bruk annet enn i forskning. Stoffet utgjør en alvorlig trussel mot samfunnet og folkehelsen.  De tretten esterne benyttes som mulige  erstatninger for BMK-glycidsyre og PMK-glycidsyre ved ulovlig fremstilling av narkotika. BMK-glycidsyre og PMK-glycidsyre er allerede oppført som  narkotikaprekursorer kategori 1. Også disse stoffene utgjør en alvorlig trussel mot samfunnet og folkehelsen.

Regulering under forordning 273/2004 og forordning 111/2005 vil bidra til å hindre at stoffene benyttes til illegal narkotikaproduksjon, men uten at virksomheter og myndigheter påføres en vesentlig administrativ byrde. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning foreslås gjennomført i norsk rett ved henvisning i forskrift 12. februar 2010 nr. 156 om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika § 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2024/1331
Basis rettsaktnr.: forordning (EF) nr. 273/2004
Celexnr.: 32024R1331

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2024
Frist returnering standardskjema: 21.06.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker