Arbeidslivet går sammen om inkludering

Nytt samarbeid: Partene i arbeidslivet går nå sammen om å få flere i jobb. Jeg har store forventninger til prosjektet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Gruppebilde med fra venstre: fagdirektør Olav Wendelbo Kvam i Spekter, områdedirektør for interessepolitikk i KS Helge Eide, andre nestleder Roger Haga Heimli i LO, Virke, administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke, NAV-direktør Sigrun Vågeng, NHO-sjef Ole Erik Almlid og arbeidsminister Anniken Hauglie.
Fagdirektør Olav Wendelbo Kvam i Spekter, områdedirektør for interessepolitikk i KS Helge Eide, andre nestleder Roger Haga Heimli i LO, Virke, administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke, NAV-direktør Sigrun Vågeng, NHO-sjef Ole Erik Almlid og arbeidsminister Anniken Hauglie var til stede ved en markering for «Vi inkluderer». Foto: ASD

Som et ledd i regjeringens inkluderingsdugnad har NHO og NAV etablert et nytt samarbeidsprosjekt kalt «Vi inkluderer». I prosjektet deltar også arbeidsgiverorganisasjonene Virke, Spekter og KS og arbeidstakerorganisasjonene LO, Akademikerne, YS og Unio. Prosjektet ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet og skal prøves ut i tre fylker: Vestland, Trøndelag og Oslo. 

– Vi trenger partene i arbeidslivet for å lykkes med inkluderingsdugnadens mål om å få flere i jobb. Nå bygges det videre på det beste partene har innenfor inkluderingsfeltet i et nytt og tettere samarbeid med NAV. Jeg er spent på å følge det framover, sier Hauglie.

NAV: Styrke kontakten

Nav-direktør Sigrun Vågeng mener det er flott at så mange vil være med, det viser tro på prosjektet.

– NAV har kandidatene, organisasjonene har arbeidsgiverne, og tettere samarbeid mellom oss kan føre til at flere kan komme i jobb. Dette er en del av vårt arbeid med å styrke kontakten med arbeidsgiverne. Syretesten på om vi lykkes, er om vi klarer å få den enkelte personen ut i jobb; hver og én teller, sier arbeids og velferdsdirektør, Sigrun Vågeng.

NHO: Norske bedrifter trenger arbeidskraft

– Det er fantastisk at alle partene i arbeidslivet nå går sammen for å inkludere flere i arbeidslivet. Altfor mange står i dag på utsiden. Samtidig mangler norske bedrifter arbeidskraft. For å dekke dette behovet er vi nødt til å tenke nytt når det gjelder rekruttering. Vi må samarbeide om denne felles utfordringen og sørge for å gjøre mer av det som fungerer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

Om «Ringer i vannet»

Bygger på erfaringer

«Vi inkluderer» bygger på erfaringer fra NHO-prosjektet Ringer i Vannet og fra inkluderingsprogrammer hos Virke, Spekter og KS. Ringer i vannet tar utgangspunkt i bedriftenes behov og finner kandidater som passer til dette behovet. Kandidater og arbeidsgivere blir tett fulgt opp – både før, under og etter ansettelse. 

Tar utgangspunkt jobb-behov

Erfaring og evalueringer viser at denne tilnærmingen virker, og at det ligger et stort potensial for inkludering – og varig jobbmatch – hvis utgangspunktet er arbeidsgivers behov. Målet for det nye samarbeidet er å utløse dette potensialet. Et tettere samarbeid mellom NAV og organisasjonene i arbeidslivet vil gi økt kunnskap om arbeidslivet og arbeidsgivers behov, og bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester. Ved å bygge på partenes felles erfaringer og spre virksomme metoder til flere bedrifter, kan flere arbeidssøkere med hull i CV-en komme i jobb. 

KS: En styrke med samarbeid

En viktig forutsetning for en bred satsing er at kommunesektoren også er med på dette prosjektet. 

– En av kommunesektorens viktigste oppgaver er å hindre utenforskap. Kommunesektoren har mange roller i dette, både som samfunnsaktør, tjenesteprodusent og arbeidsgiver. Det er et mål at flest mulig kommer inn i det ordinære arbeidslivet. KS er derfor glad for å ta del i samarbeidet Vi inkluderer! At prosjektet bygger på erfaringer fra godt inkluderingsarbeid i både privat og offentlig sektor er en styrke, sier Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS. 

Virke: Unik mulighet

Arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Spekter bidrar også med sine gode erfaringer fra det inkluderingsarbeidet de har drevet med. 

– Vi inkluderer er en unik mulighet for norske virksomheter. Det er vi som er arbeidsgivere som har makten til å til å gjøre en forskjell for enkeltmennesker, og derfor vil jeg oppfordre næringslivet til å bruke den makten, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke. 

Spekter: Kraften i trepartssamarbeidet

Fagdirektør i Spekter, Olav Wendelbo Kvam, mener det er viktig å bruke trepartssamarbeidet for å oppnå resultater. 

– Fint at vi er i gang med det konkrete arbeidet med inkluderingsdugnaden. Både inkluderingsdugnaden og den nye IA-avtalen har ambisiøse målsetninger som gjør at alle må strekke seg for å få resultater. I inkluderingsarbeidet er det, som ellers, viktig å bruke trepartssamarbeidet som en sterk kraft for å oppnå resultater. Dette vet vi virker og har bidratt til å oppnå gode resultater i vår egen inkluderingssatsing Springbrett, sier han.  

LO: Har tro på metodikken

Også på arbeidstakersiden er man entusiastisk for «Vi inkluderer». 

– LO har fulgt prosjektet fra starten av, og vi har tro på denne metodikken. Det er smart å ta utgangspunkt i virksomhetenes egne behov for arbeidskraft. Jeg tror mange virksomheter ønsker å bidra til inkludering. LO har også mange tillitsvalgte som vil gjøre sin del av jobben. Dette samarbeidet er viktig og bra, sier Roger Haga Heimli, andre nestleder i LO. 

YS: Glade for å delta

– Trepartssamarbeidet er sentralt når vi skal inkludere flere inn i arbeidslivet. YS vil at alle som har arbeidsevne skal kunne bruke ressursene sine på en måte som gagner den enkelte, virksomheten og samfunnet. Alle som har arbeidsevne bør få mulighet til yrkesaktivitet. Arbeid gir tilgang til viktige fellesskap, samtidig som man bidrar økonomisk til samfunnet, sier YS-nestleder Hans-Erik Skjæggerud og legger til:
– Den nye IA-avtalen skal bidra til bedre arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. Da vil vi også kunne forsterke prosessene med å inkludere folk som står utenfor arbeidslivet. YS er glade for å kunne delta i «Vi inkluderer»!

Akademikerne: Vi trenger gode inkluderingsarenaer

Akademiker-leder Kari Sollien mener partene i arbeidslivet har en viktig oppgave med å skape gode inkluderingsarenaer.

– Dette er en viktig forutsetning for å lykkes med inkluderingsdugnaden. Vi har tror på en arbeidsmetodikk som har virksomhetenes behov for arbeidskraft som utgangspunkt og ser dette i en helhetlig sammenheng med partenes ansvar for å skape gode inkluderingsarenaer.

Unio: Kamp mot utenforskap

Ragnhild Lied leder Unio sier at gjennom styrken i trepartssamarbeidet kan vi lykkes med å få flere som står utenfor inn i arbeidslivet

– Kampen mot utenforskapet er en viktig oppgave for oss i Unio. Arbeid er en grunnleggende verdi for den enkelte, for virksomheter og for det norske samfunn og vår arbeidslivsmodell er avhengig av høy sysselsetting for å være bærekraftig.

–Vi tror at gjennom en målrettet satsning i privat og offentlig sektor kan vi gi flere av de som står utenfor en mulighet til å få lov til å bidra inn i det ordinære arbeidsliv.