Radikalisering og voldelig ekstremisme på internett

Forskningsrapporten «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett» er publisert av Politihøgskolen. Inger Marie Sunde er redaktør for rapporten som er skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Forskningsprosjektet har bakgrunn i handlingsplanen «Felles trygghet – felles ansvar» for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Prosjektet hører under tiltakspunkt 2 i handlingsplanen, hvor økt kunnskap og informasjon er et mål.

Rapporten viser at det finnes lite forskning på nettekstremisme. I internasjonal sammenheng er rapporten relativt tidlig ute.

Det fremstår som en forholdvis sikker konklusjon at betydningen av sosiale medier for rekruttering og radikalisering hittil har vært undervurdert. Sosiale medier har en svært viktig funksjon for disse formål. De tilrettelegger for at rekruttering skjer svært effektivt.

Videre har deltakelse som medlem på ekstremistiske fora en identitetsbyggende effekt som ekstremist. Effekten antas å gjøre seg gjeldende uavhengig av om personen utviser aktiv deltakelse i debatter eller ei. Dersom deltakelse på sosiale medier er et fullverdig substitutt for fysisk møte kan det være en rimelig hypotese at potensialet for radikalisering er mye større enn tidligere antatt. Rapporten er under behandling i Justis- og beredskapsdepartementet.

  

Til toppen