Eksempler i Smart spesialisering

Eksempler på arbeid med smart spesialisering i Norge og europeiske regioner som kan være relevante samarbeidspartnere eller inspirasjonskilder.

Arbeid med smart spesialisering i Norge


Nordland

Nordland er det norske fylket som jobber mest aktivt med smart spesialisering. I 2013 utviklet Nordlandsforskning den første smart speisaliserings-analysen av regionen, Smart 4H, Forslag til Smart spesialisering for Nordland. I 2014 kom strategien Et nyskapende Nordland, Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020.

Nordland har engasjert SINTEF og Nordlandsforskning til å gjennomføre en følgeforskning av arbeidet med smart spesialisering. Følgeforskningen publiserer jevnlig rapporter om Smart spesialisering generelt og spesielt i Nordland.

SINTEF og Nordlandsforskning gjennomfører også en smart spesialiserings-skole for ansatte i Nordland fylkeskommune og hos samarbeidspartnere som Innovasjon Norge.

Agder

Agderforskning som prosjektleder og Oxford Research har utviklet en Smart spesialiserings-analyse for Agderr (pdf), på oppdrag for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Rapporten er supplert med notatet Smart spesialisering Agder (pdf).

Analysen og notatet gav innspill til utviklingen av VINN Agder 2015-2030, som er Agder-regionens plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Planen vektlegger økt samhandling og kunnskapsdeling og er supplert av Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030, FoUoI Agder 2030, og Agders strategi for besøksnæringene, Besøk Agder 2030.


Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har brukt Smart spesialisering i forbindelse med sin Forsknings- og innovasjonsstrategi 2016-2020. Møre og Romsdal hadde i forbindelse med strategiarbeidet nytte av at Møre og Romsdal var case i et forskningsprosjekt om smart spesialisering, der Rapporten Analyse av innovasjonssystemene i Møre og Romsdal, En smart spesialisering tilnærming ble utviklet, samt artikkelen Asheim, B. & Grillitsch, M., 2015. "Smart specialisation: Sources for new path development in a peripheral manufacturing region," Papers in Innovation Studies 2015/11, Lund University, CIRCLE - Center for Innovation, Research and Competences in the Learning Economy.


Østfold

Østfold benyttet Smart spesialisering i utviklingen av Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold 2017-2021 (pdf).

Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Som grunnlag for å vurdere bruk av Smart spesialisering som metode for felles arbeid med næringsutvkling, har Østlandssamarbeidet bestilt rapportene Innovasjonsmiljøer og –politikk på Østlandet, Hvilke fortrinn og muligheter har vi, og hva er de største utfordringene? Fra NIBR og Oxford Research (2017). Og Strategiprosess for smart spesialisering på Østlandet: forslag til prosjektplan, fra Nordlandsforskning (2016).

LARS (Learning Among Regions on Smart Specialisation) er et interreg-prosjekt som skal hjelpe offentlige aktører å lede Smart spesialisering-prosesser i sin region og bygge nettverk med andre regioner.

Europeiske regioner som kan være relevante samarbeidspartnere eller inspirasjonskilder for norske regioner

 

Bretagne

Bretagne er interessant for norske fylker fordi de er et kystfylke, som både er opptatt av blå vekst og avansert industriproduksjon. Det likner profilen til flere norske kystfylker. I tillegg har Bretagne jobbet bevisst og systematisk med smart spesialisering.  Innenfor blå vekst er Bretagnes prioriteringer:

 • Bærekraftig bruk av biomasse og bioteknologi (for alle bruksområder)
 • gjenvinning og bruk av marine mineralressurser
 • nye modeller for utnyttelse av levende ressurser (fiske og akvakultur)
 • fremtidens båter
 • sikkerhet til havs.

I Regional Innovation Scoreboard inngår Bretagne i Ouest som karakteriseres som en sterk minus-innovatør.

Bretagne har også en god implementeringshistorikk. Veikartet for Marine Renewable Energy (MRE) ble vedtatt av regionrådet i Bretagne i 2016. Denne strategien har god næringslivsforankring og et todelt mål: å redusere regionens energiavhengighet og markere regionen internasjonalt. En tredjedel av Bretagne sitt strømforbruk skal dekkes av fornybar maritim energi i 2030. Et ledd i satsingen er å delta i det interregionale partnerskapet for smart spesialisering i bærekraftig marin energi sammen med bl.a. Sogn og Fjordane.

Flandern

Flandern (pdf) har en ambisiøs regional innovasjonspolitikk, kjennetegnet av vekt på finansielle instrumenter og gode rammebetingelser. Ambisjonsnivået får også uttrykk i at de deltar aktivt i europeiske interregionale innovasjonsnettverk. Europakommisjonen har utpekt Flandern til å lede det interregionale innovasjonspartnerskapet (pdf) innen bioøkonomi. Dette skyldes bl.a. regionens egen satsing og viljen til å gå foran på dette området i europeisk sammenheng, i samarbeid med bl.a. Värmland (mer informasjon om det såkalte Vanguard-samarbeidet om bioøkonomi finner du her). Satsingen på bioøkonomi har pågått i flere år og ses i sammenheng med videreutviklingen av den tradisjonelle kjemiske industrien og arbeidet for å gjøre den bærekraftig. Flandern betegnes som innovasjonsleder minus og med positiv utvikling i Regional Innovation Scoreboard.

Skåne

Skåne har i likhet med flere svenske regioner aktivt tatt i bruk smart spesialisering. Skånes smart spesialiseringsstrategi identifiserer tre satsingsområder:

 1. Personlig helse
 2. smarte og bærekraftig byer
 3. smarte materialer.

Prioriteringene gjenspeiler kjente samfunnsutfordringer og regionens eksisterende fortrinn i form av sterke klynger innen livsvitenskap, renhet, IKT, emballasje, mat og mobilkommunikasjon. Det som er interessant er at Skåne

 1. er ganske spisse innenfor hovedprioriteringene
 2. følger opp med strategisk deltakelse i europeiske nettverk
 3. bruker disse prioritetene aktivt i arbeidet for å få bedrifter og forskningsinstitutter til å legge sin virksomhet til regionen.

Skåne deltar bl.a. i Vanguard-samarbeidene om bioøkonomi, marine renewables and offshore energy applications og ikke minst nanoprodukter. Regional Innovation Scoreboard definerer Nuts2-regionen Sydsverige (som både omfatter Skåne og Blekinge) som en innovasjonsleder pluss.

Västra Götaland

Livsvitenskap, bærekraftig transport og byutvikling, grønn kjemi, marint miljø og marine næringer er fem sterke områder i Västra Götaland i Sverige. Regionen har flere FoU-institusjoner og høy innovasjonskapasitet. De har ut fra svært grundige analyser lykkes med å definere fremtidsrettede kunnskapsbaserte fortrinn som er godt forankret i næringsliv og FOU-institusjoner og der de er eller har mål om å bli verdensledende. De har videre tilpasset virkemidlene slik at de følger prioriteringene. Västra Götaland har også gjort et systematisk arbeid for å definere andre regioner i EU med beslektede prioriteringer og bruker disse systematisk til å inngå samarbeidsallianser.

Helsinki-Uusima-regionen

Eksempel på bruk av smart spesialisering i en byregion.

Smart spesialisering i distriktsområder/sparsely populated areas

This Working Paper explores Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) in Sparsely Populated Areas (SPA).

I distriktsområder kan også arbeidet med smart villages være relevant. Dette er ikke smart spesialisering som sådan, men en relatert metode.