Retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

Regjeringen har vedtatt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

– Vi må planlegge for fremtiden med kompakte byer, klimavennlige løsninger og raskere planprosesser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

”Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.”

Pressemelding (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)