Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Areal og transportplanlegging

Befolkningsveksten i byene og tettstedene gir et stort behov for nye boliger, arbeidsplasser og rekreasjonsområder. Dette fører til press på arealer og infrastruktur, og gir utfordringer for trafikkavvikling, helse og miljø.

vei

«De fleste byer og tettsteder har fått en utflytende form som gir stort transportbehov, høyt energiforbruk og dårlig grunnlag for kollektivtilbud» (fra St.meld. nr. 26). Det er derfor ønskelig å utvikle mer konsentrerte by- og tettstedsstrukturer som gir mulighet for en miljøvennlig og effektiv transportavvikling.

Veksten gir også muligheter til å finne nye løsninger for byutvikling, næringsutvikling og transport. Hvordan vi bruker arealene og utformer transporttilbudet betyr mye for vår hverdag og helse, steders attraktivitet, næringsutvikling og for å ivareta hensynet til klima, miljø og natur. Ved å samordne bolig-, areal- og transportplanleggingen er det mulig å forvalte arealene på en bærekraftig måte, blant annet ved å utvikle effektive, klima- og miljøvennlige og samfunnsøkonomisk lønnsomme transportsystemer.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging. Et helhetlig, langsiktig og bærekraftig perspektiv skal legges til grunn for planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale løsninger med avklaring av transportsystem, utbyggingsmønster og senterstruktur på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Det er viktig at potensialet for fortetting og transformasjon utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk, for å fremme kompakte byer og tettsteder med korte avstander. Retningslinjene legger til grunn at fylkeskommuner og kommuner aktivt skal tilrettelegge for økt kollektivtransport, sykling og gange, som på sikt fører til redusert bruk av bil og skadelige utslipp.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) skal legges til grunn for arbeidet med regional og kommunal planlegging. Kommunene og fylkeskommunene forventes å sikre et godt og effektivt samarbeid om bolig-, areal- og transportplanlegging for å bidra til attraktiv og klimavennlig by- og tettstedsutvikling. Staten skal være en konstruktiv og forutsigbar samarbeidspart i prosessene.

Helhet og langsiktighet

For å komme frem til de beste helhetlige løsningene er det nødvendig å planlegge langsiktig på tvers av fagområder, sektorer og forvaltningsnivåer. Det er også viktig å tenke bredt og involverende tidlig i prosessen. Berørte parter må inviteres med i arbeidet på en egnet måte. Langsiktige planer gir trygge rammer og forutsigbarhet for næringsliv, offentlig virksomhet og innbyggere dersom det er en grunnleggende politisk enighet om å følge planene uavhengig av politisk ledelse i kommunen eller fylkeskommunen. Konklusjoner som trekkes og vedtak som fattes på regionalt nivå, må være forankret i kommunene slik at de legges til grunn i den kommunale planleggingen.

De regionale planene må sette tydelige grenser mellom ulike arealkategorier, herunder hvilke områder det er ønskelig med utbygging. Hensynet til blant annet landbruk, natur og friluftsliv må ligge til grunn for beslutningene. Langsiktige planer med tydelige grenser vil gi en arealreserve og bidra til å effektivisere planprosesser.

Kompakte byer og tettsteder har mange fordeler

Kompakte byer og tettsteder gir kortere avstander mellom bolig, arbeidsplasser, tjeneste- og fritidstilbud. Det reduserer transportbehovet og gjør det enklere å ta seg frem til fots eller med sykkel. Flere gående og syklende gir mindre utslipp og er bra for helsen og lokalmiljøet. Utbygging i kollektivknutepunkter og langs kollektivakser gir flere reisende og styrker kollektivtrafikkens konkurranseevne.

Utbyggingsalternativer

Ved valg av areal- og transportløsninger må ulike interesser veies opp mot hverandre på grunnlag av bred innsikt i alle viktige konsekvenser, så vel som konsekvenser for mennesker, natur og kulturmiljø. Ulike former for transportkonsept må vurderes tidlig i planprosessen. Tilrettelegging for kollektivtransport og sykkel er i mange sammenhenger et bedre alternativ, både med hensyn til økonomi, fremkommelighet og miljø.

Nyttig å kjenne til

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2015)

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014)

Faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging i storbyregionene (regjeringen.no)

FoU-prosjekt Kunnskap og kompetanse for klimavennlig og attraktiv byutvikling – KLIMATT (2014 -2017 TØI)

UN Habitat for a better urban future - FNs hjemmeside for arbeid med bærekraftig byutvikling (unhabitat.org)

International guidelines on urban and territorial planning.Towards a Compendium of Inspiring Practices (pdf) (UN Habitat, 2015)

Kontaktperson:

Terje Kaldager, KMD, [email protected]

 

Til toppen