Arkitektur

Arkitekturen former våre byer og tettsteder, og er sentral i utviklingen av samfunnet vårt. Nyskapende arkitektur, så vel som god forvaltning av eksisterende arkitektur, er viktig for å møte klima- og miljøutfordringer, økende urbanisering og fortetting, og å skape gode boforhold og livsvilkår.

Hamsun senteret
Hamsunsenteret på Hamarøy vant byggeskikkprisen 2011 (Foto: Iwan Baan).

Arkitektur kan opprinnelig sies å være kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk. Ordet kan betegne både prosessen fram til ferdig byggverk, det ferdige byggverket og kunnskapen om bygging. I dag brukes arkitekturbegrepet langt videre. Den svenske arkitekturhistorikeren Elias Cornell har definert begrepet arkitektur som ”estetisk organisering av praktisk virkelighet» (Cornell 1966). 

Nasjonal arkitekturpolitikk

Regjeringen lanserte i 2009 publikasjonen arkitektur.nå – Norsk arkitekturpolitikk. Her legges det til grunn en bred definisjon av arkitekturbegrepet som omfatter alle våre menneskeskapte omgivelser; "Det favner både bygninger og anlegg, uterom og landskap. Det handler om enkeltbygg og bygninger i samspill, om helheten i byer, tettsteder og landskap". Målet med arkitekturpolitikken er å løfte arkitekturen og skape en enhetlig politikk på tvers av sektorer. Visjonen er at god arkitektur skal bidra til høy livskvalitet og gi attraktive, funksjonelle og universelt utformede byggverk og omgivelser. Arkitekturen skal også uttrykke felles kultur og identitet, og bidra til velferd, bærekraft og verdiskaping.

Følgende seks innsatsområder står sentralt i Arkitektur.nå:

1) Miljø- og energivennlige løsninger skal prege arkitekturen
2) Byer og tettsteder skal utvikles med arkitektur av god kvalitet
3) Staten skal ivareta kulturmiljø og bygningsarv
4) Kunnskap, kompetanse og formidling skal løfte arkitekturen
5) Staten skal være et forbilde
6) Norsk arkitektur skal være synlig internasjonalt

Kvalitet i bygde omgivelser

I februar 2017 la regjeringen fram Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt.

Kapittel 5 Byar og tettstader der det er godt å bu og leve

5.1 Kvalitet i dei bygde omgjevnadene

5.2 Levande sentrum

5.3 Inkludering og likeverdige levekår i utsette byområde

Arkitektur, historiske bygg og bymiljø er òg med på å skape identitet og opplevingar av senterområda. Dette er ressursar kommunane kan nytte for å utvikle klima og miljøvenlege, attraktive by- og tettstadsenter, for innbyggjarar, næringsliv og turistar

5.1.3 Kvalitet i arkitekturen og attraktive byrom

Arkitektur i planleggingen

Arkitektur er fremhevet særskilt i byggesaksdelen av ny plan- og bygningslov; ”Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov” (§ 29-1). Videre heter det at tiltakene ”…skal prosjekteres og utføres slik at de etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering (§ 29-2).

Hensynet til estetisk utforming av omgivelsene er også fremhevet i formålsparagrafen og i fellesbestemmelsene til den nye plan- og bygningsloven. I § 3-1 i plandelen av loven er god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet trukket frem som en av flere viktige oppgaver og hensyn som skal tas i planleggingen. Med dette menes det at den estetiske og funksjonelle utformingen av omgivelsene er viktig ved utarbeiding av planer. Med gode bomiljøer siktes det både til en god boligdekning og god kvalitet i boligene og i nærmiljøet.

Arkitektkonkurranser

Ved planer om utbygging eller ombygging, er det viktig å nøye analysere behov og ønsker for arbeidet. Deretter må det fremskaffes materiale og informasjon for prosjektet, blant annet; grunnlagsmateriale (kart, tegninger og lignende), grunnforhold, krav til søknad om rammetillatelse og eventuelle begrensninger i kommuneplan, reguleringsplan og i reguleringsbestemmelser. Videre er det viktig å avklare antikvariske forhold og naturvernhensyn.

Mange tar direkte kontakt med arkitekter eller landskapsarkitekter i byggesaker eller planleggingsaker, men er prosjektet omfattende og har stort engasjement lokalt, kan en konkurranse være et aktivum for byggesaken. En arkitektkonkurranse vil også kunne tilfredsstille kravet til konkurranse etter reglene for offentlige anskaffelser.

Konkurranser er velegnet for kommuner, større organisasjoner eller utbyggere med tilstrekkelige ressurser til å få en oppgave, en tomt, et areal eller utvikling av et større område belyst fra flere innfallsvinkler.  Ulike konkurranseformer egner seg for ulike typer oppgaver, og det er viktig å finne frem til den mest hensiktmessige konkurranseformen. Det er gitt bestemmelser for åpne og begrensede (innbudte) konkurranser mht. frister, utlysninger, kriterier, antall deltakere, klagebehandling o.a. En innbyder kan gjennomføre en åpen eller innbudt idé-, prosjekt-, eller anbudskonkurranse. De vanlige konkurransetypene er arkitektkonkurranse, og plan- og designkonkurranse. Parallelle oppdrag, som strengt tatt ikke er en konkurranse, brukes også i stort omfang.

Hos Norske arkitekters landsforbund (NAL) finner du blant annet en veileder i bruk av arkitektkonkurranser, konkurranseregler, en oversikt over utlyste konkurranser og priser, samt annen nyttig informasjon.

Klima- og miljøvennlig arkitektur

Arkitekturen må tuftes på prinsipper og løsninger som ivaretar hensynet til miljø- og klimautfordringene. Det må i vesentlig større grad satses på miljøvennlig materialbruk, effektive energiløsninger, forsvarlig avfallsbehandling og tilpasning til klimaendringene. Dette gjelder også for forvaltning av eksisterende boligmasse. Gjennom klimaforliket sluttet Stortinget seg blant annet til at energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020 (St.meld.21, Norsk klimapolitikk).

Arkitektur for mennesker

Arkitektur og utforming av omgivelser må ta utgangspunkt i mennesket slik at det skapes steder som gir rammer for høy livskvalitet.
Arkitektur skaper rammene om våre liv, og preger oss med sine verdier og idealer. Den løser basale menneskelige behov, God arkitektur gir trygge funkjsonelle rammer for vår livsutfoldelse både som individer og fellesskap.
Arkitekturen i bygninger, rom, byer og landskap, har gjennom idé, form og materialer en formessig og kunstnerisk fortolkning av hva det vil si å være menneske på et gitt sted og tidspunkt. (Danmarks arkitekturpolitikk Mennesker i centrum. Feb.2014 (pdf))

Nyttig å kjenne til