Barn og unge

Vi ønsker at alle barn og unge skal vokse opp i sikre, sunne og stimulerende omgivelser, uansett hvor i landet de bor, sa tidligere kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i januar 2020.

Ungdommer i trapp

God planlegging er grunnleggende for at barn får trygge oppvekstkår og god helse. Det innebærer blant annet å legge til rette for gode møteplasser og aktivitetsfremmende omgivelser som gir varierte muligheter for sosialt samvær, lek og utfoldelse. Flere etterlyser mer oppmerksomhet rundt, og oppdatert veiledning om, hvordan kommunene kan inkludere barn og unge i planlegging.

I januar 2020 kom veilederen Barn og unges interesser i plan og byggesak. Den skal være et konkret hjelpemiddel for å sikre barn og unge interesser.

Temaveilederen viser hvor viktig flerfaglig samarbeid og medvirkning fra barn og unge er, og hvordan planlegging kan brukes for å ivareta barn og unge når by-, bo- og oppvekstmiljø utvikles og endres.
Veilederen viser også at byggesaksbehandlingen er viktig for å skape egnede, trygge og varierte oppvekstvilkår for barn og unge.

Fysisk aktivitet

Ettersom hverdagen blir mer og mer stillesittende blir det desto viktigere å forme omgivelsene slik at de gir rom for og frister til lek, samvær og fysisk utfoldelse. Barn og unges oppvekstvilkår må derfor vies stor oppmerksomhet i planlegging og utvikling av våre byer og tettsteder. De må kunne gå eller sykle trygt dit de skal: skole, venner, idrettsplasser, møteplasser mv. 

Det må finnes arealer og steder der ulike aldersgrupper kan møtes og utfolde seg. Man må også tenke på hva eldre barn og ungdommer trenger av større områder der de kan sykle, skate og drive med ulike typer ballspill.

For andre aktuelle spørsmål som bør stilles i planleggingen, se den nye veilederen.

Medvirkning

Medvirkning fra barn og unge er en kilde til ideer og forslag som kan gjøre stedet mer spennende og attraktivt. Aktiv deltakelse i stedsutviklingsprosesser bidrar også til at ungdommen får en mer positiv holdning til stedet og større lyst til å bo der i fremtiden. Plan- og bygningsloven setter krav til private og offentlige aktører som fremmer planer at de skal sørge for barn og unges medvirkning.

Se mer i den nye veilederen Barn og unges interesser i plan og byggesak.

barn bygger
Barn trenger ulike muligheter for utfoldelse av aktiviteter (Foto: Oppland fylkeskommune).

to som sitter på en trapp
Generasjoner møtes, nærhet mellom ung og gammel er viktig i samfunnsplanlegging og det må legges opp til arenaer for det. Foto: Oppland fylkeskommune

Nyttig å kjenne til

Kontaktperson:

Hilde Moe, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hilde.moe@kmd.dep.no