Barn og unge

Stadig mer barneaktivitet skjer på voksnes premisser. Barn er i ro i 75 prosent av tiden når aktivitetene er voksenstyrt, og barn beveger seg dobbelt så mye når de er uten voksne. Henting og bringing av barn til aktiviteter er har økt i stort omfang, og fører til mer passivitet for aldersgruppen. Derfor er det viktig at barns oppvekstvilkår får stor oppmerksomhet i planlegging av tettsteder.

Ungdommer i trapp

Bildetekst i kursiv

God planlegging er grunnleggende for at barn får trygge oppvekstkår og god helse. Det innebærer blant annet å legge til rette for gode møteplasser og aktivitetsfremmende omgivelser som gir varierte muligheter for sosialt samvær, lek og utfoldelse. Plan- og bygningsloven av 2009 og rikspolitiske retningslinjer fremhever barn og unges interesser i planleggingen.

Fysisk aktivitet

Stadig flere barn er i ro. Bruk av data tar opp mye av barnas tid. I tillegg øker antall barn som som hentes og bringes til ulike aktiviteter, noe som fører til enda mer passivitet. Ettersom hverdagen blir mer og mer stillesittende blir det desto viktigere å forme omgivelsene slik at de gir rom for og frister til lek, samvær og fysisk utfoldelse. Barn og unges oppvekstvilkår må derfor vies stor oppmerksomhet i planlegging og utvikling av våre byer og tettsteder.

Omgivelsene må tilpasses de ulike aldersgruppene, f.eks trenger eldre barn og ungdommer større områder der de kan sykle, skate og drive med ulike typer ballspill.

Aktuelle spørsmål som bør stilles i planleggingsprosessene er blant annet:

  • Hvor er den beste plassen for lek?
  • Hvor kan de litt større barna være
  • Hvor der det plass for skating, sykkeltriksing og frisbee?
  • Hvor kan de unge treffes i sentrum og i boligområdene?
  • Hvordan kommer barn og unge seg til sentrum? 
  • Hva slags lekeaktiviteter egner seg i sentrum?

Medvirkning

Medvirkning fra barn og unge er en kilde til ideer og forslag som kan gjøre stedet mer spennende og attraktivt. Aktiv deltakelse i stedsutviklingsprosesser bidrar også til at ungdommen får en mer positiv holdning til stedet og større lyst til å bo der i fremtiden. Plan- og bygningsloven setter krav til private og offentlige aktører som fremmer planer at de skal sørge for barn og unges medvirkning.

barn byggerBarn trenger ulike muligheter for utfoldelse av aktiviteter (Foto: Oppland fylkeskommune).

to som sitter på en trappGenerasjoner møtes, nærhet mellom ung og gammel er viktig i samfunnsplanlegging og det må legges opp til arenaer for det. Foto: Oppland fylkeskommune

Nyttig å kjenne til

Kontaktperson:

Hilde Moe, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hilde.moe@kmd.dep.no