Bolig

En god bolig og et trygt bomiljø er en betingelse for et godt liv. Alle bør derfor sikres en bolig som tilfredsstiller deres behov. Bebyggelsen og uteområdene må utformes med god kvalitet og løsninger som fremmer helse, miljø, gode møteplasser, god tilgjengelighet og gjør hverdagen enkel for folk.

Boligbygging i sentrum av Ulsteinvik
Boligbygging i sentrum av Ulsteinvik. Foto: Per Eide

God og helhetlig boligplanlegging viktig

Plan- og bygningsloven er et redskap for kommunene i arbeidet med å sikre bærekraftig boligbygging. Gjennom samfunnsdelen av kommuneplanen skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer og synliggjøre strategiske valg kommunen tar.

Med bakgrunn i analyser av demografisk utvikling, sosiale og helsemessige forhold, befolkningssammensetningen nå og i framtiden bør kommunene utarbeide strategier for utbyggingsmønster og utbyggingsvolum som omfatter hva slags type boliger som typer og størrelse, antall boliger og variasjonen i boligsammensetning og lokalisering. Kommunen kan samarbeide med utbygger for å oppnå ønsket bolig-, og bomiljø. 

I kommuneplanens arealdel skal kommunen avveie ulike hensyn og evt. sette rammer for utbyggingen. Kommunene kan sette krav til blant annet kvalitet, uteareal, størrelse og utforming av boliger.

De bør også legge til rette for kvalitet i boligområdene gjennom gode offentlige områder og infrastruktur, og universell utforming av disse.  Man kan også legge inn andre hensyn som f.eks en sammenhengende grøntstruktur, lokalisering av barnehager og skoler, samt andre kvaliteter som er viktige for gode boliger og bomiljø.

Fylkeskommunene kan gjennom regionale planer gi helhetlige løsninger som grunnlag for å koordinere boligbyggingen i en hel region – både mht. omfang og lokalisering. Dette er viktig for å sikre tilstrekkelig boligbygging i et større perspektiv enn det kommunale. Det er også viktig å etablere møteplasser og uterom som stimulerer til sosialt liv.

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal bidra til å utvikle kompakte og bærekraftige byer og tettsteder. Boliger bør lokaliseres nær sentrum/bydelssentra med god tilgjengelighet til butikker og offentlige tjenestetilbud. I tillegg bør det tilrettelegges for gode gang- og sykkelforbindelser og godt kollektivtransporttilbud.

Behov for variert boligtilbud

Nye befolkningsgrupper, endret livsstil og mer nyanserte boligpreferanser utfordrer boligutviklingen, ikke minst på mindre steder. Skal kommunene være attraktive bo- og arbeidsmarkeder, må boligtilbudet være variert og ta opp i seg kvaliteter ved stedet og bomiljøet. Kommunene må kunne tilby boliger som ivaretar en variert etterspørsel avhengig av alder, livsfase og livsstil og ikke minst økonomi. Det må være mulig å både eie og leie bolig. Ungdom i etableringsfasen som fortsatt vil bo på hjemstedet har andre ønsker og behov enn etablerte barnefamilier, og arbeidsinnvandrere som skal bo i en avgrenset periode kan ha andre preferanser enn eldre. 

Selv om de fleste bor godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Det finnes også mange vanskeligstilte på boligmarkedet. De som ikke selv er i stand til å skaffe seg en bolig og bli boende, må få den hjelpen de trenger. Her er det kommunene som har nøkkelrollen gjennom blant annet sin nærhet til og kunnskap om lokale variasjoner og individuelle behov.

Bærekraftige boliger og boligområder

Bolig- og byggsektoren står for nærmere 40 % av energi- og materialbruken i samfunnet. Det må derfor satses på tiltak for å fremme lavere energibruk, og mer miljø- og klimavennlige løsninger. Den viktigste forutsetningen for å redusere energibruken er å lokalisere nye boliger nær kollektivknutepunkter, og for øvrig legge til rette for miljøvennlig transport ved et godt og attraktivt gang- og sykkelvegnett.

Bærekraftige boliger, bygg og bygde omgivelser reduserer miljøbelastningene og bedrer livskvaliteten også for kommende generasjoner. Et eksempel er gjenvinning av bygningsavfall. Byggteknisk forskrift fra 2017 (TEK 17) inneholder krav om energibruk i nybygg og ved søknadspliktige rehabiliteringer. 

Grøntanlegg kan inspirere til aktivitet og bedre folkehelse, absorbere og fordrøye overvann ved ekstremnedbør, og sammen med god arkitektonisk utforming av omgivelsene bidra til attraktive by- og boligområder. Trolig vil 80 % av dagens bygninger fortsatt finnes i 2050. Eksisterende bygningsmasse er dermed en stor ressurs, som bør ivaretas på en god måte og oppgraderes med tanke på å redusere støy, forurensing, fuktpåvirkning, dårlige eller manglende utearealer, sosiale ulemper og energibruk. Det bør derfor legges til rette for en planmessig miljøforbedring av boligområder og enkeltboliger.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle

I overordnede planer og i krav til detaljeringsplaner bør skal kommunen etter plan- og bygningsloven sørge for at kommunesamfunnet utformes slik at det kan brukes av alle, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Kommunens infrastruktur, uteområder og offentlige tjenester må fungere slik at innbyggerne ikke møter hindringer i hverdagen og at alle kan bo og delta i samfunnet så langt det er mulig.

Nye regler om AirBnb og kortidsutleie

I desember 2018 la Regjeringen fram forslag til en ny regel i eierseksjonsloven. Den setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie i eierseksjonssameier. Dette klargjør regelverket, og forslaget vil forhåpentlig bidra til bedre bomiljøer og forhindre unødvendige konflikter, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Nyttig å kjenne til

Kontaktperson:

Hilde Moe, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hilde.moe@kmd.dep.no