Byggeskikk og estetikk

Et godt sted utvikles gjennom kvalitet og vektlegging av estetiske hensyn i de bygde omgivelsene. Byggeskikken må til en hver tid møte samtidens behov og utfordringer, og er derfor i stadig endring. I dag betyr dette blant annet å bygge energieffektivt, miljøvennlig og universelt utformet.

Henningsvær brygge
På venstre side av sundet ligger Henningsvær Brygge Hotell som er godt tilpasset stedets arkitektur og byggeskikk. Arkitekt Gunnar Granberg fikk arkitekturpris for hotellet (Foto: Kristin Omholt-Jensen).

Hva er byggeskikk?

Det finnes ingen entydig definisjon av byggeskikk. Vidt definert handler god byggeskikk om kvaliteter i våre bygde omgivelser, så vel i utearealer, offentlige rom og bygningsmiljøer, som i det enkelte bygg. Begrepet kan også brukes om måter å bygge hus på – en form for ”skikk og bruk” i bygningsmessig forstand, avgrenset til et visst tidsrom, område eller kultur. Byggemetoden har som regel vært så utbredt at den har satt et tydelig visuelt preg på bygningsmiljøet.

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har ansvar for det statlige arbeidet med å fremme god byggeskikk. God byggeskikk kan defineres som: ”En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk og energi, universell utforming og estetikk inngår i en stedlig helhet". Byggeskikk omfatter dermed alle nivå fra landskap og bebyggelsesstruktur, til utformingen av det enkelte byggverks volum, fasader, tak, materialer og farger. Innsatsen rettes både mot nybygging og eksisterende bygningsmasse.

Om byggeskikk på DiBKs nettside

Om estetikk

Estetisk kvalitet er noe vi opplever som vakkert gjennom våre sanser og følelser, og er avgjørende for om et sted skal oppleves som attraktivt og trivelig. Ettersom begrepet er knyttet til våre opplevelser, omhandler estetikk verdier og ikke kvantitative egenskaper. Det kan brukes som et argument for at estetikk kun er et spørsmål om smak og behag, og derfor ikke kan diskuteres. Dette er bare riktig dersom vi mangler klare begreper og kriterier for en slik diskusjon.

Estetiske kvaliteter påvirkes både av samfunnets historiske utvikling, naturgrunnlaget og menneskers bruk av omgivelsene. Det er viktig å merke seg at den estetiske opplevelsen av f.eks et byggverk også påvirkes av omgivelsene og sammenhengen den opptrer i.

Byggeskikk og estetikk i planleggingen

Prinsippet om estetisk utforming av omgivelsene skal i følge plan- og bygningslovens formål ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak (§ 1-1). Kommunene har ansvar for at det legges til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljø og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet (§ 3-1). I følge byggesaksdelen av loven skal tiltak prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering (§ 29-2).

Estetikk- og byggeskikkveiledere kan være et godt hjelpemiddel for å sikre høy kvalitet på utformingen av våre omgivelser.

Fargebruk og skilting

En enhetlig bruk av farger betyr mye for vår oppfattelse av omgivelsene. En gjennomgang av fargebruken på stedet er derfor nyttig og kan inngå som et ledd i en større fornyelse av et sted. Flere byer og tettsteder har laget egne, helhetlige planer for fargebruk. Også bevisst bruk av skilt og reklame er viktig for å skape trivelige omgivelser. Mange steder er så overlesset av skilt og reklame at budskapet blir helt borte. Det beste er om man klarer å samordne utforming og plassering slik at det oppnås en god estetisk helhetsvirkning. 

Nyttig å kjenne til