Skiltvedtektene til Kongsberg Kommune - § 107 i pbl85

1. Søknad

 • Skilt, reklameinnretninger o.l. (heretter kalt skilt) skal godkjennes av kommunen før de settes opp.

2. Utforming

 • Skilt skal harmonere med bygningen og miljøet for øvrig. På bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer skal skilt tilpasses bygningens.eller miljøets historie og/eller karakter. Uttalelse fra antikvariske myndigheter kan kreves innhentet. 
 • Skilt skal ha moderat utforming og farge som er tilpasset bebyggelsen. 
 • Lysende bokstaver kan tillates. Lyskasser tillates ikke. 
 •  For flere virksomheter i samme bygning skal utforming og plassering samordnes slik at det oppnås en god estetisk helhetsvirkning. 
 •  Markiser, transparenter, flagg og vimpler skal harmonere med bygningens arkitektoniske uttrykk. Ved bruk av markiser skal det være samordning mellom flere virksomheter i samme bygning. Markiser skal kun begrenses til vindusåpninger.
  Moderat reklame på markiser kan tillates, men skal vurderes i sammenheng med den samlete mengde skilt og reklame.

3. Størrelse - antall

 • Skilt skal ha moderat størrelse og ikke virke dominerende. Skilt skal ikke dekke mer enn 1/4-del av bygningens horisontale.fasadelengde,begrenset til 4 m. eller en mindre del av fasaden. 
 • Uthengsskilt fra fasader kan ha areal inntil 0,5 m2 og ikke større bredde (utheng) enn 1 m. Fri høyde over fortau skal være minst 2,5 m. Uthengsskilt skal ikke være til hinder for trafikk og gatevedlikehold. 
 • For hver virksomhet tillates kun ett uthengsskilt og ett veggskilt.

4. Plassering

 • Skilt skal som hovedregel plasseres ved innganger eller over vinduer. 
 • Skilt på bygninger skal plasseres på veggflater, og tillates ikke montert på møner, takflater eller gesimser. 
 • Reklame på vinduer kan plasseres som åpne bokstaver/figurer, ikke som tette og dominerende bånd. 
 • Skilt tillates ikke plassert på gjerder og stolper
 • I næringsbygg som inneholder flere virksomheter, skal skiltene samles i en oppslagstavle. Denne kan være frittstående.
  Virksomheter med egen inngang i lokaler med fasade langs fortau eller gate, kan ha egne skilt.

5. Følgende skilt tillates ikke:

 • Sammenhengende markering og reklamebånd.
 • Blinkende eller bevegelige skilt.
 • Løsfotreklame, der det er til hinder for allmen ferdsel eller kan medføre ulemper for funksjonshemmede og blinde/svaksynte.
 • Fremmedreklame (reklame som ikke er knyttet til virksomheten i bygningen).

6. Vedlikehold og fjerning av skilt

 • Eier er ansvarlig for at reklamen eller skiltet vedlikeholdes. Eier skal fjerne skiltet når det ikke lenger er aktuelt.
Til toppen