Folkehelse

God stedsutvikling gjør det enklere og mer fristende å ta helsevennlige valg i hverdagen. Ved å sette menneskene i sentrum for samfunnsutviklingen, kan det skapes samfunn som er bærekraftige, helsevennlige, og levende.

Tursti nær byen

Befolkningens helse utvikles og vedlikeholdes i lokalsamfunn der folk bor og lever. I folkehelseloven heter det at innsats skal rettes mot miljø- og samfunnsforhold som bidrar til god helse eller hindrer at sykdom og skade oppstår. Plan- og bygningsloven er et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet.

Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Hvordan vi utvikler våre byer og tettsteder betyr mye for folkehelse. Utforming av utemiljøer, bygg og offentlige rom har betydning for tilgjengelighet, fysisk aktivitet, trygghet og sikkerhet, psykisk helse og deltakelse i sosiale aktiviteter. Innretning på infrastruktur påvirker mulighetene til å sikre ren luft, rent vann og rene omgivelser. Mange ulykker skjer i folks hjem og nærmiljø. God stedsutvikling er vesentlig for trygghet og sikkerhet, samt for å fjerne støy og luktplager, allergifremkallende pollen, og stråling. Tilrettelegging for gåing og sykling i trygge omgivelser stimulerer til fysisk aktivitet. Levende og attraktive grøntarealer og uteområder åpner for lek, sosial omgang, friluftsliv, naturkontakt og idrettslige aktiviteter. På denne måten kan det sikres at alle kan delta ut fra egne forutsetninger og muligheter, på tvers av alder, funksjonsevne og kultur.

Tilrettelegging av helsefremmende steder som er tilgjengelig for alle kan potensielt redusere sosial ulikhet i helse. Det er dokumentert at høyinntektsgrupper ofte bor i mer attraktive strøk, mens dårligere stilte bor i mindre attraktive nabolag. Stedsutvikling som fremmer utjevning av levekårsforskjeller er derfor viktig i folkehelsearbeidet.

Tilrettelegging av gode bo- og oppvekstvilkår, skoler og barnehager, sosiale møteplasser, muligheter for en aktiv fritid og lett tilgjengelige helsetjenester er noen av faktorene som kjennetegner et levedyktig og inkluderende lokalsamfunn.

Nasjonale mål for stedsutviklingen

Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal bidra til at byer og tettsteder er bærekraftige, attraktive, funksjonelt utformet, og har et godt fysisk miljø som fremmer helse og livskvalitet. Fylkeskommunene og kommunene skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som kan virke inn på denne. Folkehelseutfordringene skal inngå som grunnlag i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier. Den lokale folkehelsepolitikken skal forankres i kommuneplaner etter plan- og bygningsloven.

Nyttig å kjenne til

Kontaktperson:

Heidi Fadum, Helsedirektoratet, heidi.fadum@helsedir.no