Oslo (Akerselva) - Miljøforbedring som grunnlag for moderne byutvikling

Eksemplet er hentet fra St.meld. nr. 23 (2001-2002) Miljøvennlige og attraktive byer og tettsteder

 

Akerselva - Miljøforbedring som grunnlag for moderne byutvikling

Positiv byutvikling handler i stor grad om å skape et klima der myndigheter, næringsliv og befolkning samarbeider om å skape attraktive og miljøvennlige områder. Byområdet langs Akerselva i Oslo var tidlig i 80-årene preget av gamle, nedslitte og ubrukte fabrikkbygninger, fysisk forfall og dårlig miljøkvalitet. For å bedre forholdene langs elva, ble prosjektet Akerselva Miljøpark opprettet. Hensikten var å opparbeide grønt- og parkarealene, bedre vannkvaliteten og bevare de kulturhistoriske elementene og verneverdige bygninger. Arbeidet kom i gang som følge av lokale idéer, bidrag fra private aktører, statlig oppfølging fra miljø- og bevaringsmyndighetene og kommunal innsats.

Akerselva Miljøpark har vært en viktig drivkraft for den positive utviklingen i området. I dag blomstrer vekstnæringer og kulturliv langs elven, og området blir stadig mer populært også som boligområde. Flere utbyggings- og omformingsprosjekter er på gang. Det 10 kilometer lange området fra Maridalsvannet til Oslofjorden har blitt et attraktivt område for urbant friluftsliv og fysisk aktivitet, og er en viktig grønnkorridor for gang- og sykkeltrafikk. Området er også lett tilgjengelig med kollektivtransport.

Gamle fabrikklokaler ligger nå vegg i vegg med ny bygningsmasse med godt over 10 000 arbeidsplasser, med tyngdepunkt innen telekommunikasjon og media. Ny bygningsmasse er i stor grad tilpasset bygninger fra tidligere tiders industrivirksomhet, og de kulturhistoriske elementene bidrar til å gi området egenart og positiv identitet. Et attraktivt og mangfoldig restaurant- og kulturtilbud har også vokst frem. Området er et godt eksempel på at bevaring og nyskaping kan foregå side om side, og samtidig nyte godt av hverandre.

Den vellykkede omformingsprosessen langs Akerselva er resultat av et positivt samspill mellom offentlig planlegging og miljømessig oppgradering på den ene siden, og endringer i næringsstruktur og næringsutvikling på den andre siden. Offentlige og private aktører har over tid virket sammen på en slik måte at områdets potensial er realisert til glede både for næringsliv og byens innbyggere.

Boligprosjekt i Nydalen, eldre næringsbygg med restaurantvirksomhet, kornsilo ombygget til studentboliger, Sannerbrua (Figur 1.1 i St.meld. nr. 23 (2001-2002):
Figur 1.1: Boligprosjekt i Nydalen, eldre næringsbygg med restaurantvirksomhet, kornsilo ombygget til studentboliger, Sannerbrua (Kilde: Ole A. Krogness, Kosberg Arkitektkontor AS, Rolf Johnsen, Oslo Elveforum, Svein Magne Fredriksen, www.birkelunden.no, Oslo kommune).

Til toppen