Kollektivtransport

Kollektivtransporten spiller en viktig rolle for folks dagligliv, ikke bare for de som reiser kollektivt jevnlig, men den er også en forutsetning for et velfungerende samfunn. Rammebetingelsene for kollektivtransporten og mulighetene for å videreutvikle kollektivtilbudet har derfor stor betydning for hvordan byer og tettsteder vil se ut i fremtiden.

BusstoppFoto: Knut Opeide

Kollektivtransportens styrke og svakhet er at den har som mål å løse en rekke ulike mål samtidig:

Mobilitet for alle: Å transportere dem som ikke har egen transport. De har krav på like gode muligheter som andre til å utnytte samfunnets tilbud.

Best mulig tilbud til trafikantene: Å gi et best mulig transporttilbud til dem som reiser kollektivt i dag, både når det gjelder reisetid, frekvens, komfort, pris og tilgjengelighet.

Effektiv transportavvikling: Å bidra til bedre transportavvikling i byene og gjøre befolkningen og næringslivet mindre avhengig av bilbruk.

Miljøeffektiv transport: Å bidra til en bærekraftig utvikling ved å redusere forurensning, ressurs- og energiforbruk fra transportsystemet.

At satsingen på kollektivtransport skal bidra til å oppnå flere mål, gjør at de fleste er positive til økt satsning, men ofte av ulike grunner og med ulike prioriteringer av tiltak. Utslipp per passasjer kan være et viktig måltall, knapphet på areal et annet. Kollektivtransportens rolle og virkemiddelbruk vil derfor i stor grad avhenge av hvilke områder vi ser på.

Målet i inneværende Nasjonale transportplan (2018-2029) er at all økning i persontransporten i de store byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Dette er også en målsetning som flere byer og tettsteder har tatt inn i sine planer. Å nå et nullvekstmål samtidig som befolkningen vokser, innebærer en betydelig vekst i antall kollektivreiser, gangturer og sykkelturer. Om lag 40 prosent av de daglige reisene er korte, og dette vil trolig også være situasjonen i framtiden. På slike korte reiser er det gange og sykkel som konkurrerer med bil og som derfor bør ta veksten i transportomfanget.

Kollektivtransportsystemet er en viktig del av den hele reisekjeden, fra dør til dør og må ses i sammenheng med det øvrige transportsystemet. Gode omstigningssteder og samordning mellom ulike transportformer gir nye reisemuligheter. Systemet må sikres god kvalitet som gjør det attraktivt, mulig og enkelt for passasjerer å reise. Holdeplasser, knutepunkter og terminaler skal være rett lokalisert, funksjonelt utformet, ha god informasjon og være universelt utformet. Sterke kollektivtrafikktraseer med god framkommelighet kan være strukturdannende for nye bosteds- og virksomhetsområder.

Nyttig å kjenne til

Kontaktperson

Silje Hjelle Strand, Statens vegvesen, silje.hjelle,strand@vegvesen.no