Kultur

Hva gjør en by – et sted – attraktivt både for dem som bor der, og for andre som kommer dit? Det er mange svar på dette, men et som får mer og mer oppmerksomhet er betydningen av kultur.    Under oppdatering.

boder på musikkfestival

Salgsboder på Sildajazz festivalen i Haugesund...

I en tid med raske endringer og store omstillinger får kultur en stadig viktigere plass i samfunnet. Kultur skapes mellom mennesker i samhandling, og et aktivt kulturliv medvirker til å skape deltagelse, opplevelser, stolthet, tilhørighet og identitet.

Men, hva er egentlig kultur? Det finnes ikke noe entydig svar på det, og kultur kan betraktes som kunst - som estetiske «praksiser» i snever forstand, knyttet til orkestre, teatre, filmer og bøker. Men vi kan også se på kultur som noe mer allment, som ramme rundt menneskers handlinger - som mentalitet, måter å tolke virkeligheten på. Eller som forfatteren Jens Bjørneboe formulerte det: «Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke».

Satsing på kultur og næring er viktig for å få folk til å etablere seg på et sted. Kommuner og fylkeskommuner er naturlige aktører her, med sitt ansvar for regional utvikling og rolle som samfunnsutvikler. Samtidig er det mange organisasjoner, foreninger og andre ildsjeler som gjennom sitt arbeid bidrar til å gjøre steder mer attraktive som bosted, arbeidssted og sted å besøke.

Kulturtilbud som styrker folks lokalkunnskaper og identitetsfølelse er mange. Det kan være forskjellige typer konserter, teateroppsettinger, revyer, festivaler m.m. Uansett form og omfang kan et aktivt kulturtilbud være med og bidra til at ungdom og unge voksne flytter (tilbake) til bygder og tettsteder.

Et eksempel på dette er Ekstremsportveko på Voss. Festivalen har gjort Voss til et senter for utprøving av nye sportsgrener. I tillegg er det mange kulturarrangement om kveldene, og ulike firma med sterk ungdomsprofil har oppstått i kjølvannet av festivalen (se høyre meny).

Effekten av kultur for et sted

Kulturen har mange effekter for et sted. For det første er kulturarbeiderne selv arbeidsplasser. Deres virksomhet bidrar til å skape verdier på stedet og det må legges til rette for dem som arbeidstagere (ofte selvstendige). Dette setter krav til et sted.

Kulturen skaper attraktive steder ved at et sted der det er et aktivt kulturtilbud, kan få et godt omdømme og forbindes med positive sider. Det vil være en fordel om man i arbeidet med å tilrettelegge for kultur arbeider helhetlig, og forsøker å bidra til at resten av stedet forsterker det bildet som kulturen skaper (For eksempel skal en nasjonalparklandsby formidle de egenskapene som preger nasjonalparken – de er inngangen til den og skal «slå an tonen»).

Kulturen kan være grunnlag for annen verdiskaping på stedet. Dette kan skje ved at kunstnere og kulturbasert næringsvirksomhet bidrar aktivt i andre bedrifters markedsføring og/ eller i deres interne utvikling. Egenskaper ved stedet – dets identitet – skaper merverdi for bedriften og dermed for stedet. Stedet må legge til rette for denne type utveksling gjennom formelle og uformelle møteplasser.

Festivaler

Festivaler er ofte knyttet til stedets kultur, natur og historie. På den måten kan festivaler være med på å styrke folks lokalkunnskaper og identitetsfølelse. Mange kommuner bruker festivaler som en strategi for å få ungdom og unge voksne tilbake til bygder og tettsteder. Malakoff-festivalen i Nordfjordeid er et eksempel på dette. Kjerring-sveiven er en festival rettet mot kvinner med tema kunst, kultur, litteratur og friluftsaktiviteter. Risør Trebåtfestival feiret 25-års jubileum i 2008, har over 20 000 besøkende og stor verdi for Risør som sted. En liknende festival finnes også i Hardanger - Hardanger Trebåtfestival. De fleste festivalene og spillene har primært et lokalt og regionalt nedslagsfelt. Arrangementene er kortvarige og sesongavhengige, slik at den eventuelle omsetningsøkningen ikke nødvendigvis gir seg så store utslag totalt.

Nyttig å kjenne til