Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner er spor fra menneskers liv og virke, fra nær og fjern fortid. De er kilder til forståelse av tidligere tider, vår egen tid, oss selv og andre mennesker. De er viktige for vår følelse av tilhørighet til stedet der vi bor, kommer fra eller besøker.

ÅlesundEn stormnatt i januar 1904 brenner Ålesund. Etter denne dramatiske hendelsen ble byen, gjennom en unik arbeidsinnsats av lokalbefolkning og tilreisende krefter, gjenoppbygget. Den solide murbebyggelsen har siden motstått tidens tann gjennom årtier med vekst, tilbakegang, krig og byfornyelse.  Foto: Guri Dahl, Riksantikvaren

Kulturminner kan også inngå i en større sammenheng som et bykvartal, en havn eller et torg med bygninger rundt og kalles da et kulturmiljø. Kulturminner og kulturmiljø byr på mangfoldige opplevelser. Blant annet synliggjør bebyggelsen, både den eldste og den yngste, hvordan steder har fått sin nåværende utforming og egenart. Eldre bygninger med vakre detaljer kan være til glede for stedets innbyggere og vitne om lokale håndverkstradisjoner.

Om kulturminner, kulturmiljø og landskap på Riksantikvarens nettsider

Stedsutvikling

Kulturminner og kulturmiljø er viktige ressurser som skal ivaretas og bygges videre på når steder er i endring. De gir oss verdifull kunnskap om hvordan byer og tettsteder har vokst frem. Denne kunnskapen er nyttig når vi skal forvalte og videreutvikle byer og tettsteder.

Kulturarvens samfunnsnytte

Kulturarven er en samfunnsressurs som i større grad bør brukes for å utvikle livskraftige lokalsamfunn og et variert næringsliv. Kulturmiljøer og kulturminner bidrar til økt velferd i form av økt sysselsetting og verdiskaping, blant annet gjennom turisme.

Om verdiskaping på Riksantikvarens nettsider 

Nyttig å kjenne til

Kontaktperson:

Anne Aude, Riksantikvaren, anne.aude@riksantikvaren.no

Til toppen