Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner er spor fra menneskers liv og virke, fra nær og fjern fortid. De er kilder til forståelse av tidligere tider, vår egen tid, oss selv og andre mennesker.

Ålesund

Som gjenreisingsbebyggelse utført av Brente steders Regulering (BSR) under annen verdenskrig er Bodø sentrum bymiljø av nasjonal interesse. Området har et nøkternt og funksjonelt uttrykk som var tidstypisk for den tidlige gjenreisningsbebyggelsen. I planen ligger også bruk av fondmotiv og sikteakser, som kjennetegner det meste av gjenreisningen under BSR. Foto: Guri Dahl.

Kulturminner kan også inngå i en større sammenheng som et bykvartal, en havn eller et torg med bygninger rundt og kalles da et kulturmiljø. Kulturminner og kulturmiljø byr på mangfoldige opplevelser. Blant annet synliggjør bebyggelsen, både den eldste og den yngste, hvordan steder har fått sin nåværende utforming og egenart. Eldre bygninger med vakre detaljer kan være til glede for stedets innbyggere og vitne om lokale håndverkstradisjoner.

Om kulturminner, kulturmiljø og landskap på Riksantikvarens nettsider

Stedsutvikling

Kulturminner og kulturmiljø er viktige ressurser som skal ivaretas og bygges videre på når steder er i endring. De bærer med seg sporene etter historien, både i form av gatenett og eiendomsstruktur, bygninger og bygningsmiljøer. Det er disse kulturminnene og kulturmiljøene som karakteriserer byen og gir den særpreg og egenart. Riksantikvarens bystrategi inneholder anbefalinger til regional og kommunal forvaltning, utbyggere og eiere om hvordan viktige historiske by- og tettstedsmiljøer bør forvaltes. 

Om byer og tettsteder på Riksantikvarens nettsider

Kulturarvens samfunnsnytte

Kulturarven er en samfunnsressurs som i større grad bør brukes for å utvikle livskraftige lokalsamfunn og et variert næringsliv. Kulturmiljøer og kulturminner bidrar til økt velferd i form av økt sysselsetting og verdiskaping, blant annet gjennom turisme.

Om verdiskaping på Riksantikvarens nettsider 

Nyttig å kjenne til

Kontaktperson:

Vignir Freyr Helgason, Riksantikvaren, vignir.freyr.helgason@ra.no