Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner er spor fra menneskers liv og virke, fra nær og fjern fortid. De er kilder til forståelse av tidligere tider, vår tid, oss selv og andre mennesker. De er viktige for vår identitet og følelse av tilhørighet til stedet der vi bor, kommer fra eller besøker.

Haugesund

Haugesund er grunnlagt på fiske og sjøfart. Stedet er nevnt allerede i Harald Hårfagres saga. Da silda begynte å komme årvisst i begynnelsen av 1800-tallet, ble det behov for en eksporthavn mellom Stavanger og Bergen, og Haugesund fikk kjøpstadsrettigheter i 1854. Smedasundet, omkranset av fastlandet og øyene utenfor, er karakteristisk for Haugesund, og har hatt en viktig posisjon som byens indre havn og viktigste ”hovedgate”. Foto: Guri Dahl © Riksantikvaren

Kulturminner kan for eksempel være bygninger, hager, eller veifar. Disse kan inngå i en større sammenheng som et bykvartal, en havn eller et torg med bygninger rundt og kalles da et kulturmiljø. Kulturminner og kulturmiljø byr på mangfoldige opplevelser. Blant annet synliggjør bebyggelsen, både den eldste og den yngste, hvordan steder har fått sin nåværende utforming og egenart. Eldre bygninger med vakre detaljer kan være til glede for stedets innbyggere og vitne om lokale håndverkstradisjoner.

Kunnskap om stedsutvikling

Kulturminner og kulturmiljø er viktige ressurser som skal ivaretas og bygges videre på når steder er i endring. De gir oss verdifull kunnskap om hvordan byer og tettsteder har vokst frem. Denne kunnskapen er nyttig å ha når vi skal videreutvikle samfunnet og planlegge våre byer og steders fremtid.

Mange kulturminner er i daglig bruk

Kulturarven har stor bruksverdi både for eiere og som et fellesgode for alle oss andre. Bruken av et kulturminne kan være i tråd med den opprinnelige bruken eller være tilpasset nye behov. Mange kulturminner tas vare på gjennom daglig bruk og vedlikehold, og kulturarven har det best når den brukes aktivt men bærekraftig. Kulturminner og kulturmiljø bør derfor i større grad tas i bruk for å utvikle levende lokalsamfunn og som ressurser for verdiskaping.

Om kulturmiljø på Riksantikvarens nettside

Nyttig å kjenne til

Kontaktperson:

Anne Aude, Riksantikvaren, anne.aude@riksantikvaren.no