Ren luft og lite støy

Ren luft og rolige omgivelser er viktig for folks helse og trivsel. God areal- og transportplanlegging kan forhindre luftforurensning og støykonflikter. Bevisst plassering av virksomheter og boliger kan redusere transporten og bidra til renere luft og mindre støy.

Lokal luftforurensning er et problem i de største byene i Norge, selv om utviklingen de siste ti årene viser en betydelig bedring. Utslipp fra vedfyring og annen forbrenning, eksosutslipp fra kjøretøy, vegstøv og annet svevestøv er de viktigste årsakene til lokal luftforurensning. Kommunene har fått hovedansvaret for luftkvaliteten lokalt, og det må lages tiltaksplaner når luften blir for dårlig. I 2003 kom det lovfestede krav til lokal luftkvalitet og de største bidragsyterne til forurensningen må gjennomføre tiltak dersom grenseverdiene overskrides.

Støy rammer mange og omtrent 1,7 millioner mennesker i Norge er utsatt for et gjennomsnittlig støynivå over 50 dBA ved boligen sin. Bortimot en halv million av disse er mye eller sterkt plaget.  Planretningslinje for støy kom i 2005 og omfatter alle viktige støykilder. Planretningslinjen fastsetter at alle støykilder behandles likt. Vegtrafikk står for rundt 80 prosent av støyplagene. Retningslinjen er et viktig verktøy i kommunenes arbeid med å forebygge støyproblemer. Det er bedre å forebygge støykonflikter på planstadiet enn å gjennomføre reparerende tiltak i etterkant.

God areal- og transportplanlegging kan forhindre luftforurensning og støykonflikter. Bevisst lokalisering av virksomheter og boliger for å redusere totalt transportbehov og få til en overgang til miljøvennlige transportformer, kan gi god effekt. Trafikkreduserende tiltak er mest effektive når flere brukes samtidig, for eksempel vegprising, parkerings­restriksjoner og kollektivsatsing.

plenen på KontraskjæretÅ kunne legge seg ned i graset i en park, å kjenne at omgivelsene er rolige og at luften er ren, er en viktig kvalitet som alle steder bør ha. Kontraskjæret i Oslo, med Aker brygge i bakgrunnen (Foto: KLD).

Nyttig å kjenne til