Samarbeid om utvikling og drift av sentrum

Oppdatert 12. juli 2012

I Miljøverndepartementets temarapport Utvikling og drift av sentrum (2007) (pdf - 1Mb) oppsummeres erfaringer og anbefalinger fra pilotarbeid i de fem byene:

 • Drammen
 • Notodden
 • Tvedestrand
 • Stavanger
 • Tromsø

Hovedutfordringen var å utvikle nye organisasjons- og samarbeidsformer mellom kommunen og næringslivet om sentrumsutvikling.

Stikkordmessig oppsummering av anbefalinger

Det anbefales at kommunene

 • setter sentrum på den politiske dagsorden og utarbeider en kommunedelplan for sentrum (sentrumsplan)
 • legger opp til bred diskusjon av sentrumsutvikling i tilknytning til de 4-årige rulleringer av kommuneplanen
 • lokaliserer egne bygg slik at de styrker sentrum
 • gjør en bevisst prioritering av sentrumstiltak på kommunale budsjetter
 • tar initiativ til sentrumsorganisering og bidrar til etablering og drift av forpliktende sentrumssamarbeid
 • stimulerer til spleiselag med næringslivet og andre offentlige myndigheter
 • utformer en boligpolitikk for sentrum
 • stiller kvalitetskrav til byboliger
 • danner sentrumsnettverk med andre byer for erfaringsutveksling

Det anbefales at kommunene og næringslivet

 • går gjennom oppgaver innenfor utvikling av sentrum, klargjør
 • ansvarsforhold og lokaliserer områder der samarbeid er særlig ønskelig
 • arbeider for fellesløsninger og inngår forpliktende avtaler
 • bidrar til drift av sentrumsorganisasjon
 • samarbeider om bedre og mer bruk av kollektivtransport
 • gjør tilrettelegging for syklende og gående til et tema for samarbeidet

Det anbefales at næringslivet

 • arbeider for organisering av flest mulig næringsdrivende og gårdeiere – utvikler samarbeidskultur
 • deltar aktivt i samarbeidsorganisasjoner og bidrar til etablering av forpliktende samarbeid
 • øker sine bidrag til sentrumstiltak
 • deltar i spleiselag om sentrumsprosjekter
 • opparbeider og holder ved like private områder som framstår som en del av det offentlige miljøet

Det anbefales at fylkeskommunene

 • rullerer senterstrukturplanene for å sikre at de er i tråd med nasjonale retningslinjer
 • sørger for oppfølging av planene
 • sørger for at etableringer av egne institusjoner skjer i henhold til nasjonale mål og lokale retningslinjer for senterutvikling

Det anbefales at staten

 • formidler klare og tydelige retningslinjer for planlegging av miljøvennlig byutvikling og senterstruktur
 • sikrer at retningslinjene følges opp i alle departementers virksomhet
 • bidrar med stimuleringstilskudd for å utvikle gode fysiske løsninger og nyskapende aktiviteter i sentrum
 • yter stimuleringstilskudd til etablering og drift av sentrumsorganisasjoner
 • utreder en BID lignende ordning i Norge
 • bidrar til nettverksbygging mellom byer
 • sprer kunnskap om arbeidsmetoder og verktøy