Omdømmebygging

Kommuner og steder som har et godt og realistisk omdømme står bedre rustet i kampen om ressurser, mennesker og arbeidsplasser. Den beste garantien for å skape et positivt omdømme er stolte og fornøyde innbyggere, næringsdrivende og tilreisende.

bro i DrammenDrammen er et godt eksempel på vellykket omdømmebygging – fra Harryby til byen alle vil bo i (Foto: Kristin Omholt-Jensen, KMD).

Omdømme handler om strategisk arbeid med lokal utvikling. Et lokalsamfunn som ønsker å oppnå et tydelig omdømme, må jobbe systematisk med lokal utvikling. Det handler om å kartlegge stedets kvaliteter, definere mål for hvordan en vil utvikle lokalsamfunnet, og hvilke målgrupper en vil rette seg mot for å lykkes.

Omdømmebygging er et verktøy for å utvikle lokalsamfunnet. Ved å definere ”ønsket omdømme”, kan en gjennom lokalt utviklingsarbeid styre utviklingen i ønsket retning. Et godt omdømme er resultat av godt utviklingsarbeid over tid. Arbeidet krever tett samarbeid mellom kommune, næringsliv og sivilsamfunn. Det handler om å få aktørene til å jobbe sammen om utvikling i en felles retning.

God stedsutvikling kan bedre omdømmet ved å gjøre stedet mer attraktivt og bedre innbyggernes oppfatning av og tilhørighet til eget sted. Omdømmebygging må ta utgangspunkt i reelle, eksisterende stedskvaliteter hvis en skal ha troverdighet. En må finne frem til det særegne i lokalsamfunnet, peke på de gode stedskvalitetene, og bruke dette som grunnlag for fremtidig utvikling. Slik sett henger stedsutvikling og omdømme tett sammen. Gjennom det lokale utviklingsarbeidet vil en skape nye reelle stedskvaliteter som igjen gir grunnlag for for positiv utvikling og et bedre omdømme. Kulturminner og kulturmiljø er ofte av stor betydning for stedsidentitet, historie, og tilhørighet, og dermed også for omdømmebygging.

Helhetlig kommunikasjon og langsiktige mål

Et godt omdømme er ikke noe man kan vedta. Det må bygge på langsiktig og målrettet arbeid og et realistisk og omforent bilde av stedet og dets fortrinn blant innbyggere og næringsliv. Det forutsetter aktiv medvirkning fra kommunen og lokalsamfunnet. De beste ambassadørene er stolte og fornøyde innbyggere.

Omdømmearbeid må sees på som en integrert del av kommunens utviklingsarbeid, og bør knyttes til arbeidet med samfunnsdelen i kommuneplanen. Felles visjoner, verdier og handling er positivt for utviklingen av byer og tettsteder. Et viktig spørsmål er: ”hva kjennetegner vårt sted, som kan være drivkraft for fremtidig utvikling?”

Lokale utviklingsaktører må være involvert når avgjørelser tas om retning for utviklingen av byen eller tettstedet. Når aktører som sitter utenfor kommunehuset bidrar aktivt i å utvikle nye stedskvaliteter, begynner en å bygge et omdømme som slår positivt tilbake på utviklingen lokalt. En helhetlig kommunikasjonsplan er viktig for å lykkes med omdømmearbeid. En god, informativ nettside kan være et godt virkemiddel for å profilere stedet. Det er også viktig å spille på lag med lokale og regionale medier. Gode utviklingstiltak må være kjent for egne innbyggere om en skal få gode ambassadører.

Om omdømme på nettsiden til Kompetansesenteret for distriktsutvikling

Nyttig å kjenne til

Kontaktperson:

Mona Handeland, Distriktssenteret, mona.handeland@kdu.no