Sykkel og gange

Folkeliv og mange gående og syklende er ofte viktige kjennetegn for byer og steder som oppleves som attraktive.

syklister i gate

Flere fotgjengere og syklister er dessuten viktige mål i den nasjonale transportpolitikken. Målet i inneværende Nasjonale transportplan (2014-2023) er at all økning i persontransporten i de store byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Norge var det første landet som fikk en egen nasjonal gåstrategi. Strategien har to mål: Det å gå skal være attraktivt for alle, og alle skal gå mer. Noen av fordelene med å legge til rette for økt gåing er at det vil bidra til et levende og trygt nærmiljø, mer fysisk aktivitet og bedre helse. Kvaliteten i våre omgivelser har betydning for hvor vi går og hvor vi liker å oppholde oss. Byrom og møtesteder må ha gode kvaliteter, være inviterende og gi grunnlag for sosialt liv.

For sykkel er det overordnede målet i Nasjonal transportplan at 8% av alle reiser innen 2023 skal gjøres på sykkel. For at dette målet skal nås, må sykkelandelen i byene være på mellom 10 og 20 %. Siste nasjonale reisevaneundersøkelse fra 2013/2014 viser at vi fortsatt har en lang vei å gå. Den nasjonale sykkelandelen er på 4,6 %. Trondheim og Stavanger er storbyene med høyest sykkelandel, henholdsvis 9% og 8%. Kristiansand er byen med aller høyest sykkelandel. De har i mange år satset på sykkel og gange og har nå en sykkelandel på 10%.

Nyttig å kjenne til

Kontaktpersoner:

Torstein Bremset, Statens vegvesen,  torstein.bremset@vegvesen.no (sykkel)

Liv Øvstedal, Statens vegvesen,  liv.rakel.ovstedal@vegvesen.no (gange)