Utendørsbelysning

Over hele landet satser kommuner på bruk av utendørsbelysning i stedsutviklingen. Riktig bruk av lys øker folks trivsel, trygghet og tilgjengelighet. I tillegg kan energiforbruket reduseres betydelig, noe som er bra både for klimaet vårt og samtidig gir økonomiske besparelser.

Hammerfest kirkeLyssetting av Hammerfest kirke (Foto: Kristin Bredal, Zenisk).

Lyset former stedene våre

Vår forståelse av rom og objekter er avhengige av lyset og det øynene ser. Måten vi bruker lys når vi former stedene våre betyr derfor svært mye for oppfattelsen av dem. God belysning fremhever ”rommets struktur”, og kan gi stedet egen identitet - også etter mørkets frembrudd. God helhetlig lysdesign kan gi kvaliteter på en spennende måte og skape en atmosfære som innbyr til opphold. Lys gjør stedet mer innbydende og tilgjengelig samtidig som folks trygghetsfølelse øker.

Spare energi og penger

Belysning anslås å utgjøre 16-18 prosent av totalt el-forbruk i Norge (Enova 2010). Av dette utgjør utendørsbelysning en vesentlig andel. Rasjonell bruk og riktig valg av teknologiske løsninger for utendørsbelysning kan derfor redusere kommunens energiforbruk betydelig og bidra til reduserte klimagassutslipp. Belysning bør derfor være et viktig tema i kommunenes arbeid med energieffektivisering og i oppfølgingen av energi- og klimaplaner.

Lag helhetlige lysplaner

Plan- og bygningsloven er et godt virkemiddel for å fastsette mål og strategier for belysningsarbeidet, og for å forankre det i kommunens virksomhet. Aktuelle plantyper er kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Det er viktig å ha en bevisst holdning til belysning på alle nivåer fra overordnede planer til detaljprosjektering av det enkelte tiltak. Dette omfatter også drift og vedlikehold. Mange kommuner utarbeider retningslinjer til kommuneplanen. Her kan det i tekst og illustrasjoner beskrives nærmere hvilke prinsipper kommunen ønsker å legge til grunn for belysningsplanleggingen. På reguleringsplannivå kan det eksempelvis lages bestemmelser som;

  • Krav om godt opplyste områder av hensyn til trygghet og estetikk
  • Generelle krav om klima- og energivennlige løsninger
  • Krav til type belysning og armatur i områder med kulturminner

Ute- og innebelysning bør også inngå i den kommunale planen for klima og energi, som kommunene er pålagt å utarbeide gjennom statlige planbestemmelser.

Den nasjonale veilederen "Lys på stedet - utendørsbelysning i byer og tettsteder" (2012) skal vekke interesse for bruk av lys og inspirere kommunene til å lage gode lysplaner og gjennomføre konkrete prosjekter. Veilederen ble utgitt av Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet i fellesskap, som resultat av et faglig samarbeid mellom Statens vegvesen Vegdirektoratet, Enova, Husbanken og Lyskultur.

Unngå lysforurensning

Overdreven og ukritisk bruk av kunstig belysning kan redusere folks trivsel og forringe naturmiljøet. I tillegg reduseres mulighetene for observasjoner av nattehimmelen. Det er en økende internasjonal oppmerksomhet og bekymring for hvordan lysforurensning kan påvirke og skade både vår egne helse og økosystemer. Det er viktig å ta hensyn til dette i lysplanleggingen.

Nyttig å kjenne til

Kontaktperson:

Kristin Omholt-Jensen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kristin.omholt-jensen@kmd.dep.no