Vann

Vann er grunnlaget for vår eksistens, logikken i landskapet og livgivende! Vann er grunnleggende for beliggenheten av byene og tettstedene våre.

bekkBekken gjennom sentrum av Molde skaper et godt miljø og grønn sone (Foto: Jon Låte).

Miljøvennlig byutvikling, nasjonal politikk med vann som ett av flere elementer, v/Unn Ellefsen, Miljøverndepartementet (2008) 

Plan- og bygningslovens plandel sikrer strandsonen og innskrenker dispensasjonsretten, samtidig som 100 metersbeltet langs sjøen innskjerpes. Hensynssoner innføres som nytt begrep i loven, og kommunen skal vurdere hvilke vassdrag som skal ha byggeforbud. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone skal defineres som eget arealformål.

bygninger i sjøkantenRennende vann i nye boligområder skaper liv til grønnstrukturen.

"Vannet og byens liv" var tema for Statens bymiljøpris 2010 og prisen gikk til Trondheim for åpning av Ilabekken.

Nyttig å kjenne til