Priser for stedsutvikling

For å motivere til lokal innsats, nytenkning og samarbeid om stedsutviklingsprosjekter, kan kommunen være med i konkurranser om nasjonale eller regionale priser. Å delta i en konkurranse kan også rette søkelyset mot utvalgte tema og frembringe gode forbildeprosjekter.

Bodø. Foto: Per-Inge Johnsen Bodø, vinner av prisen for attraktiv by 2016.. Foto: Per-Inge Johnsen

Under finner du en oversikt over et utvalg nasjonale priser som kan være av interesse for det lokale arbeidet med by- og tettstedsutvikling. Prisene kan ha et mer overordnet tema som byutvikling eller arkitektur, eller være innrettet spesifikt mot et smalere emne, som for eksempel hvordan betong kan anvendes på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.

For informasjon om eventuelle regionale priser kan du kontakte din fylkeskommune. Kommunen kan også selv utlyse en egen konkurranse.

Andre oversikter

Nasjonale priser

Arkitekturprisen ble etablert i 2015 av Norske arkitekters landsforbund (NAL) og skal hedre et arkitekturprosjekt med høy kvalitet, som er ferdigstilt i Norge i løpet av de siste tre årene. Prisen deles ut annethvert år på Arkitekturdagen. Premien i 2015 er kroner 100 000,- samt diplom og en plakett som festes på selve prosjektet. Prisen skiller seg fra andre priser ved at den ikke har en egen jury, men baserer seg på et bredt engasjement i bransjen der vinnerprosjektet nomineres og stemmes frem av arkitekter. 

Attraktiv by - statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, og som legger til rette for god arealbruk og miljøvennlig transport og energibruk. Alle tre dimensjoner ved bærekraftbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt og miljømessig. Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer.
Ansvarlig: Distriktssenteret, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Betongtavlen er en utmerkelse som gis til bygg i Norge, hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Betongtavlen deles ut årlig i høstsemesteret.
Ansvarlig: Norsk betongforening

BOBY-prisen utgis hvert annet år for å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging, å styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter, og gjerne styrke kjennskapen til Norsk Bolig- og Byplanforening og dens aktiviteter. Prisen kan gis til et bestemt planarbeid eller prosjekt som utmerker seg innenfor overordnet strategisk plan, kvalitet og innhold i forhold til bærekraftig utvikling, estetikk og respekt for stedskvalitet, originalitet og innovasjon, konfliktløsning og gjennomføringsevne, metode og planprosess. Prisen kan gis til offentlige, private eller samarbeidende aktører.
Ansvarlig: Norsk Bolig- og Byplanforening

Kulturminnedags prisen skal gå til den arrangøren som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om å «tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer.
Ansvarlig: Kulturvernforbundet

Murverksprisen prisen gis til Bygg i Norge med fremragende arkitektur der murverk også er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte. Murverksprisen deles ut hvert år på Norsk Murdag.
Ansvarlig: Bygg uten grenser

Norsk lyspris setter fokus på å synliggjøre lyskulturen i Norge. Prisen, som deles ut annet hvert år har to kategorier; innendørsbelysning og utendørsbelysning. Det legges vekt på at man har benyttet lys på en innovativ, spennende, kreativ, energieffektiv eller funksjonell måte. Prisen gis normalt til byggherrer og de lysdesignere/belysningsplanleggere som har hatt hovedansvaret for utformingen og gjennomføringen av belysningsanlegget.
Ansvarlig: Lyskultur

Riksantikvarens kulturminnepris skal sette fokus på den viktige arbeidet som gjøres for godt kulturminnevern i lokalmiljøene. Prisen deles ut til personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for kulturminner gjennom bevaring, restaurering eller vedlikehold.
Ansvarlig: Riksantikvaren

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris.
Ansvarlig: Direktoratet for byggkvalitet 

Stålkonstruksjonsprisen skal oppmuntre til anvendelse av stål og gi opphav til nye idéer og inspirerende løsninger. Prisen deles ut annet hvert år til en stålkonstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk, miljø og økonomi. Stålentreprenør må være medlem av Norsk Stålforbund og konstruksjonen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre år.
Ansvarlig: Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner

Treprisen er en hederspris for god trearkitektur i Norge og tildeles arkitekter som en anerkjennelse for særlige kunstneriske kvalifikasjoner og teknisk dyktighet ved riktig bruk og behandling av norsk trevirke som byggemateriale. Treprisen har vært utdelt i over 50 år.
Ansvarlig: TreFokus i samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund og skog- og trenæringen i Norge.

Vakre vegers pris er en hederspris for anlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene. Det kan være veger, gater, bruer, tunneler eller tilhørende anlegg og utstyr. Anlegget må være en del av det offentlige vegnettet.
Ansvarlig: Statens vegvesen