Finansiering

Penger er nødvendig for å få satt kommunens planer og prosjekter ut i livet. Erfaringer fra mange byer og tettsteder viser at det er mulig å finansiere stedsutvikling selv om den økonomiske situasjonen i kommunen er anstrengt. Det forutsetter at prosjekter lar seg løse i fellesskap som spleiselag mellom kommunen, lokalt næringsliv, innbyggere og regionale og statlige aktører.

Det bør generelt søkes etter vinn-vinn-situasjoner der alle parter har nytte og glede av et samarbeid. Forutsetningen for å utløse midler fra næringslivet og offentlige tilskudds- og investeringsordninger er kommunens egen vilje til satsing, blant annet må kommunen selv være villig til å gå inn med noe penger. For næringslivet er det ofte særskilt viktig med langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for arbeidet.

Prosessrettet arbeid på tvers av ulike faggrupper og arbeidsomfråder i kommunen gir ofte grobunn for gode ideer og kreative løsninger til måter å finansiere arbeidet på, og få mer ut av kommunenes samlede ressurser.

Fylkeskommunene har en sentral rolle som pådriver og initiativtaker for å møte utfordringer knyttet til den regionale utviklingen. Stedsutvikling er ett av flere satsingsområder. Midler til regional utvikling gis over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, og det er fylkeskommunenes ansvar å forvalte disse til ulike formål og aktører i samarbeid med regionale partnerskap.