Hvordan komme i gang?

Et av de vanligste spørsmålene som stilles i stedsutviklingsarbeid er; Hvordan komme i gang? Noen ganger kan initiativet til å satse på stedsutvikling komme fra kommunen selv, andre ganger fra lokale ildsjeler, lag og foreninger, lokalavisen eller lokalt næringsliv. Uansett er det viktig at arbeidet blir godt forankret politisk og administrativt i kommunen.

dugnadDugnad er ofte med å skaper godt samhold og iver for stedsutvilingsprosjekt.

Hvis det er vanskelig å skape bred politisk oppslutning om stedsutvikling i kommunen, kan det være nyttig å f.eks invitere ressurspersoner fra andre kommuner eller fagmiljøer til å snakke om sine erfaringer og resultater med stedsutvikling. Eller man kan utfordre et konsulentmiljø eller lignende til å presentere tanker og visjoner for hvordan stedet kunne blitt. Scenarier eller fremtidsbilder skaper ofte stort engasjement og debatt, og hjelper folk til å heve blikket, tenke langsiktig og se nye muligheter. Ofte er vi så bundet av hvordan tingenes tilstand er der og da at vi vanskelig klarer å forestille oss stedet annerledes.

Å lage en stedsanalyse kan være en fin måte å komme i gang med arbeidet på og gir samtidig kommunen et viktig grunnlag for arbeidet. Gjennom slike analyser systematiseres kunnskap om stedets historie, situasjon og fremtidsmuligheter. Det finnes mange former for stedsanalyser. De tradisjonelle stedsanalysene med basis i arkitektfagene, inneholder gjerne kunnskap om stedets historiske utvikling, natur og landskap, bebyggelsens organisering, samt bygninger og andre enkeltelementer. Sosiokulturelle stedsanalyser tar utgangspunkt i menneskenes bruk av stedet, deres oppfatninger og holdninger til stedet og hvilke interesser som ivaretas gjennom stedsbruken. Mer om stedsanalyser.

Et åpent folkemøte kan være en god start på arbeidet. Her må det skapes engasjement og entusiasme og deltakerne må få god anledning til å komme med sine første tanker og ideer om hvordan stedet kan bli mer attraktivt. Det er viktig at alle får sjansen til å komme til orde og blir hørt. Engasjer gjerne en god prosessleder, og inviter en arkitekt og/eller lokale ressurspersoner til å bidra på møtet. Det kan også være en god ide å invitere mulige regionale samarbeidspartnere til møtet, som f.eks fylkeskommunen, fylkesmannen, Statens vegvesen eller Husbanken.

Det er viktig at stedsutviklingen forankres i en plan som vedtas av kommunen. Men god planlegging kan være tidkrevende og det er viktig at ikke det lokale engasjementet og interessen for arbeidet dør innen planen er ferdig. Det kan derfor være lurt å gjennomføre noen små, avgrensede tiltak underveis for å vise at det skjer noe. Slike tiltak kan f.eks være; beplantning i sentrum, båtfestival, rock i parken, barnas dag, eplefestival, rullatorstafett, kapproing med den lokale båttypen, snøskulpturutstilling, Olabilløp, konserter eller en konkurranse med premiering av den skoleklassen som har den beste idéen til å gjøre stedet mer attraktivt. Husk å trekke lokale medier aktivt med fra starten av og sørg for at de spiller på lag med prosjektet. Positiv mediaomtale er svært viktig for engasjementet, fremdriften av prosjektet og hvorvidt man lykkes med arbeidet.