3D analyser og modeller

3D analyser og modeller er nyttige verktøy i arbeidet med stedsutvikling. Her presenteres noen muligheter.

3D analyser og modeller er nyttige verktøy i arbeidet med stedsutvikling. Utgangspunktet for å lage 3D-modeller er vanligvis høydekurver eller høydepunkter blant annet fra lasermålinger med fly. Slike laserdata inneholder detaljerte høydedata for terrenget og alle oppstikkende detaljer, som hus og trær, og gir på den måten mer informasjon enn tradisjonelle høydedata. For øvrig har Kartverket etablert landsdekkende terrengmodeller med oppløsning på 10 og 20 m.Bratthetskart hvor egnethet for utbygging er vurdert/klassifisert og sett i forhold til eksisterende bygninger og mulige utbyggingsområder, Farsund kommune. (Asplan Viak)Høydelagskart kan brukes i mange sammenhenger. Eksempel på høydelagskart i forhold til framtidig infrastruktur for vannforsyning i Hamarregionen. (Asplan Viak)

Skyggekart som viser solforholdene ulike tider av året i forhold til mulige utbyggingsområder. Farsund kommune. (Asplan Viak)

Ved planlegging av nye veier i 3D-modell beregnes høyder til nye punkt, og ut fra dette og eksisterende terrengoverflate beregnes volumer som må sprenges ut eller fylles igjen. Vegens stigningsforhold kan beregnes med tanke på krav til universell utforming. Terrengets helningsgrad og helningsretning er sentrale faktorer ved planlegging av nye boligfelt da de sier noe om tilgjengelighet og soleksponering. For å få frem variasjonene i terrenget eller vise solforholdene benyttes ofte skyggeleggingsteknikker. Fra 3D-modellen kan en også produsere snittegninger og siktelinjer.

Snittegning «basert på 3D-modell.

3D-modeller kan også benyttes til å visualisere andre verdier enn høyder. Fordeling av ulike menger i terrenget, som for eksempel befolkningstetthet, kan vises med en rekke søyler med varierende høyde eller som en buktende flate.

Snittegning «basert på 3D-modell (Asplan Viak)