Geografisk analyse og visualisering

Geografisk informasjon gir kunnskap om dagens situasjon og danner grunnlag for analyse og visualisering av utviklingsalternativer. Dette kan bidra til bedre medvirkning og beslutninger om utvikling av lokalsamfunnet. Veilederen ble først publisert i 2012 og er blitt oppdatert med nytt innhold i januar 2018.

Stedsutvikling omfatter mange problemstillinger innenfor fagområder som kan knyttes geografisk til et sted. Eksempler er areal- og transportplanlegging, arkitektur, byggeskikk og estetikk, folkehelse, fortetting, friluftsliv, grønnstruktur, handel og service, kultur, kulturminner og kulturmiljø, landskap, næringsutvikling, utendørsbelysning og uterom.

Oversiktsbilde i 3D fra Brekstad.

Oversiktsbilde i 3D fra stedsutviklingsprosjekt på Brekstad, Ørland kommune. (Asplan Viak)

Geografiske informasjonssystemer
GIS (geografiske informasjonssystemer) er mye mer enn et kart, som bare viser hvor ting er. GIS er et kraftig beregnings-, analyse- og visualiseringsverktøy som kan kombineres med foto og animasjon. Analysene er i stor grad objektive og egnet som beslutningsgrunnlag for politiske og folkelige fora. Den visuelle presentasjonsformen tydeliggjør problemstillingene og resultatene på en troverdig og pedagogisk god måte. Kartbasert teknologi tilgjengeliggjør data og beslutningsgrunnlag. Informasjonen kan formidles til riktig tid i prosessen, og berørte parter og allmenheten kan eventuelt få mulighet til å delta i nettbasert dialog med kommunen for å gi sine synspunkter.

Geografiske data i stedsutvikling
Geografiske (stedfestede) data danner en viktig del av beslutningsgrunnlaget og kan være informasjon om vei, vann og avløp, tele og strømledninger, offentlig service som skole, barnehage og bibliotek, demografi, arbeidsplassenes lokalisering, landbruk/markslag, grønnstruktur, landskap, friluftsliv og kulturminner.

  • Gir kunnskap om nåværende situasjon.
  • Muliggjør gjennomføring av analyser for å vise konflikter, utviklingsmuligheter, sammenhenger og muligheter.
  • Brukes i visuell formidling av alternative løsninger og sluttresultat.

Medvirkning
Stedsutvikling handler ofte om å styrke kommunen som samfunnsutvikler og sørge for lokal deltakelse. Plan- og bygningsloven krever at kommunene sørger for medvirkning i planleggingen. Kommunene og utbyggere må kommunisere med allmennheten og andre på en forståelig og effektiv måte. Dette kan gjøres skriftlig, men informasjonen er ofte mye mer effektiv og forståelig når det brukes kart, bilder og grafer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nettsider om digital plandialog for medvirkning i kommunale planleggingsprosesser. Digital plandialog er en programvare og brukergrensesnitt som samler og presenterer informasjon om arealplaner og dokumenter i plansaken.