GIS i areal- og transportplanlegging

Arealbruken påvirker transporttilbudet og transporttilbudet påvirker arealbruken. For å kunne analysere dette er det laget en areal- og transportmodell, kalt ATP-modellen.

Det finnes flere modeller og metoder for areal- transportplanlegging, blant andre har Statens vegvesen egne metoder. I forbindelse med by- og tettstedsutvikling er det spesielt aktuelt å se på transportbehov og bruk av transportmidler i forhold til lokalisering av boliger, arbeidsplasser, forretninger og servicetilbud. Tilgjengelighet og trafikkproblemer virker inn på hvor en ønsker å bo eller drive næringsvirksomhet.

ATP-modellen
ATP-modellen er et GIS-verktøy for bruk i samordnet areal- og transportplanlegging. GIS-baserte nettverksoperasjoner brukes til å analysere sammenhengene mellom arealbruksmønster og transportbehov, transporttilbud og trafikk. Resultatene er velegnet for bruk i vanlige planleggingsoppgaver og trafikkvurderinger, samt ved planlegging av nye veger og kollektivtilbud. Dette gir et godt grunnlag for å anvende lokaliseringsprinsippene i ABC-metoden "Rett virksomhet på rett sted". Analysene baseres på stedfestet informasjon om bosetting, bedrifter og arbeidsplasser på detaljert nivå, gjerne gateadresse. Beregningene kan foretas for ulike trafikantgrupper som fotgjengere, syklister, kollektivtrafikanter og bilister.

Verktøyet viser hvordan stedfestede bosettings og arbeidsplassdata kan brukes sammen med digitale vegnett for ulike transportsystemer, som gang, sykkel, bil og kollektiv. Detaljerte grunnlagsdata (transportnett med egnede egenskaper) gjør det mulig å gjennomføre skreddersydde analyser som er tilpasset aktuelle problemstillinger på ulike nivå i areal- og transportplanlegging.

Brosjyre som presenterer ATP – modellen (pdf)

 
ATP modellen
En kan sammenligne rekkevidden med ulike transportmiddel innenfor samme tidsrom, eller rekkevidden med samme transportmiddel innenfor ulike tids- og avstandsintervall, Trondheim kommune.

Transporttilbudsanalyser
Gjennom bruk av stedfestede bosettings- og arbeidsplassdata i kombinasjon med digitalt kollektivnett, kan ATP-modellen gi oversikt over hvor befolkningen bor i forhold til rutetilbudet, alderssammensetningen og reisemønsteret på arbeidsreiser. Dette gir grunnlag for å beregne betydningen av nye veger og kollektivtilbud for folks tilgjengelighet til viktige målpunkt. I trafikkanalyser beregnes trafikkstrømmer på vegnettet, f.eks. skolebarn på veg til skole, arbeidsreiser til bestemte arbeidsplasser eller innkjøpsreiser til butikker.kart med reisetidsberegninger

Kollektivstandardkart som er laget med utgangspunkt i variasjonene i gjennomsnittlig reisetid, Trondheim kommune.

Sykkelplanlegging
ATP-modellen er også utviklet for bruk i planlegging av sykkelveger. Mulighetene for å beregne potensialet for sykkeltrafikk for ulike reiseformål og sannsynlig vegvalg ut fra reiselengde og topografi, er modellens viktigste egenskaper i denne sammenhengen.